Predaja digitalnih geodetskih elaborata infrastrukture (DGEI) putem Jedinstvene informacijske točke - Sustav katastra infrastrukture

Predaja digitalnih geodetskih elaborata infrastrukture (DGEI) putem Jedinstvene informacijske točke - Sustav katastra infrastrukture

Državna geodetska uprava je 5.1.2022. godine omogućila predaju digitalnih geodetskih elaborata infrastrukture putem Jedinstvene informacijske točke (JIT), dostupne na poveznici: https://ski.dgu.hr. Predaja digitalnih geodetskih elaborata na pregled i potvrđivanje digitalnim putem omogućena je trenutno u dvije županije: Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. U ostalim županijama takav način predaje bit će omogućen u narednom razdoblju, te će se do daljnjeg predaja geodetskih elaborata katastra infrastrukture na pregled i potvrđivanje obavljati analognim putem, sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 77/21).

Za predaju geodetskih elaborata infrastrukture potreban je pristup JIT u svojstvu ovlaštene osobe. Ovlašteni pristup JIT-u je neophodan pri izradi digitalnih i analognih elaborata, za preuzimanje izvoda iz plana katastra infrastrukture o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi, te pri kontroli kvalitete digitalnih zapisa. Digitalni zapisi koji se predaju kao prilog elaboratima moraju zadovoljiti kontrolu kvalitete dostupnu unutar samog JIT sustava, jer u suprotnome neće biti provedivi.

Upute o ovlaštenjima možete preuzeti ovdje: https://dgu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Istaknute%20teme/SKI/Upute%20za%20prijavu%20u%20JIT_SKI_final.pdf, a upute o samom radu JIT-e možete preuzeti ovdje: https://ski.dgu.hr/gis/src/app/assets/manual/manual_hr.pdf.

Izvor: www.dgu.gov.hr

Poveznica na izvornu vijest:

https://dgu.gov.hr/vijesti/digitalni-geodetski-elaborat-infrastrukture-dgei-putem-jedinstvene-informacijske-tocke-sustav-katastra-infrastrukture/5831