O KOMORI

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Croatian chamber of chartered geodetic engineers

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je samostalna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, skrbi se da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

U Komoru se obvezno udružuju ovlašteni inženjeri geodezije radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnom obliku organiziranja i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Komore i drugim ustrojenim oblicima rada utvrđenih Statutom Komore (NN 109/2018).

Komora ima javne ovlasti koje su propisane Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) te drugim posebnim zakonima.

JAVNE OVLASTI KOMORE

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije ima Javne ovlasti sukladno članku 63. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018). U sklopu svojih javnih ovlasti, Komora vodi imenik, upisnike i evidencije koji sadrže podatke o svim osobama koje obavljaju stručne geodetske poslove kao odgovorne osobe te o njihovim stručnim suradnicima i suradnicima kao i vježbenicima-kandidatima za upis u Komoru.

Komora također vodi i evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije, evidenciju počasnih članova Komore kao i evidenciju osoba kojima je izdana EU potvrda. Navedene evidencije Komora vodi u elektroničkom obliku, te su stalno dostupni Državnoj geodetskoj upravi kao i tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Komora također izdaje i oduzima pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije , te izdaje i oduzima iskaznicu stručnom suradniku i suradniku. Stručni nadzor je također jedna od javnih ovlasti Komore, o čemu Komora također vodi evidenciju, te o provedenim stručnim nadzorima nad radom članova Komore kao i o pokretanju stegovnih i drugih postupaka.

Osim navedenog, Komora uspostavlja, organizira i provodi stručno usavršavanje, izdaje uvjerenja odnosno potvrde o činjenicama o kojima Komora vodi službenu evidenciju, te obavlja nadzor privremenog i povremenog odnosno trajnog obavljanja stručnih geodetskih poslova koje obavljaju strane ovlaštene fizičke osobe u Republici Hrvatskoj.

USTROJSTVO KOMORE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA HKOIG

Tijela Komore, njihove ovlasti te međusobni odnos propisani su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) i Statutom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TAJNIŠTVA HKOIG

Tajništvo HKOIG je tijelo Komore koje obavlja stručne, administrativne i pravne poslove iz djelokruga Komore, te vodi redovito i tekuće poslovanje Komore. Organizacijska struktura Tajništva HKOIG propisana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.