Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta objavljen u »Narodnim novinama«

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak komasacije poljoprivrednog zemljišta.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 51/15.) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 23.4.2022.

Poveznica na NN