Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate - objašnjenje DGU

Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate - objašnjenje DGU

U nastavku prenosimo u cijelosti objašnjenje Sektora za katastarski sustav Državne geodetske uprave dostavljeno Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije putem elektroničke pošte.

 "Slijedom više upita postavljenih od strane katastarskih ureda i osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova, a vezano za prilaganje suglasnosti Republike Hrvatske u okviru izrade, pregleda i potvrđivanja te provedbe geodetskih elaborata, Državna geodetska uprava daje sljedeće objašnjenje.

Geodetski elaborat u kojemu je predmetna čestica u vlasništvu Republike Hrvatske treba sadržavati suglasnost Republike Hrvatske da bi bio potvrđen potvrdom iz članka 83. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine br. 59/18). Iznimno, suglasnost ne moraju prije potvrđivanja sadržavati geodetski elaborati za koje je posebnim propisima (npr. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu) određeno da se suglasnost daje na potvrđeni elaborat.

Suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate u kojima je predmetna katastarska čestica u državnom vlasništvu izdaju tijela kojima je zakonom povjereno upravljanje državnom imovinom (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo mora, prometa  i infrastrukture, Hrvatske vode,…), ovisno o nadležnosti.

Dokaz o pozivu na predočavanje geodetskog elaborata ne može zamijeniti pisanu suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate u kojima je predmetna katastarska čestica u državnom vlasništvu.

Pisana suglasnost Republike Hrvatske dana na geodetski elaborat smatra se dokazom pravnog interesa iz članka 72. i članka 94. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 112/18).

Za pisanu suglasnost Republike Hrvatske nisu potrebne dodatne ovjere javnog bilježnika.

Rješenje o provedbi geodetskog elaborata u kojemu je predmetna čestica u državnom vlasništvu dostavlja se općinskom državnom odvjetništvu i tijelu koje je izdalo suglasnost na geodetski elaborat.“

Izvor: Državna geodetska uprava