Rezultati ankete "Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama"

Rezultati ankete "Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama"

Od 6. do 12. prosinca 2022. godine provedena je među ovlaštenim inženjerima geodezije anketa vezano za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji se od 18. veljače 2022. nalazi u saborskoj proceduri.

Anketa je upućena na mail adrese svih aktivnih članova HKOIG, njih 1155, anketu je ispunilo njih 412 ili 36%, što je postotak koji osigurava relevantnost provedene ankete. Nadalje, prosječno vrijeme ispunjavanja ankete od preko 20 minuta za svega tri pitanja što ukazuje da su ispitanici, ovlašteni inženjeri geodezije, ozbiljno pristupili anketi te prikupili pouzdane podatke o stanju na terenu.

Analizom rezultata izdvajamo slijeće interesantne rezultate:

  • Svega 5% ovlaštenih inženjera u svojih zadnjih 20 izrađenih geodetskih elaborata nije evidentiralo zgradu bez akta o uporabi. Nadalje, 24% ih je potvrdilo evidentiranje zgrada bez akta o uporabi u manje od 10% slučajeva, dok ih je 13% potvrdilo takvo evidentiranje u više od 50% geodetskih elaborata.

Napomena: Neposjedovanje uporabne dozvole nije NUŽNO dokaz nezakonitosti zgrade, ali je jedan od indikatora koji može značiti nelegalnu gradnju.

  • Preko 50% ovlaštenih inženjera geodezije je unatrag zadnjih 20 izrađenih geodetskih elaborata iskazalo postojanje zgrade za koju je naručitelj izjavio da je privremene namjene ili da nije trajnog karaktera.

Napomena: radi se zgradama koje nisu izgrađene kao sklop trajno povezan s tlom na način i od materijala kojima se osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja, ili im je svrha korištenja privremena (u pravilu bez akata o gradnji)

  • Konačno, 93% ovlaštenih inženjera geodezije potvrđuje da su unatrag tri mjeseca imali upite stranaka koje su zainteresirane za ozakonjenje objekata, a da nisu pravovremeno podnijele zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade/zgrada, a 40% njih je imalo više od pet upita, pola od toga i preko 10. Moguće je naravno, da su određene stranke upite postavljale prema više ovlaštenih inženjera geodezije što bi prividno dalo dojam veće zainteresiranosti, ali nesporno je da interes postoji.

U prilogu su, u obliku grafova cjelokupni rezultati ankete.

Image
Image
Image

Iz priloženih rezultata provedene ankete evidentno je da u prostoru i dalje postoji značajan broj zgrada za koje vlasnici ne posjeduju akte o uporabi ili ih smatraju privremenim zgradama koje moraju biti spremni ukloniti budući nisu zakonito sagrađene.

Zaključno, iako nije realno za očekivati da interes za ozakonjenje zgrada bude intenziteta kakav je bio 2012. godine, iz rezultata ove ankete evidentno je da takav interes postoji, i kao takav ne može se zanemariti. Nadalje, obzirom na broj zgrada za koje ne postoje akti za uporabu, te obzirom na vrlo mali broj uklonjenih zgrada, a posebice u vidu zgrada koje ispunjavaju uvjete za ozakonjenje zgrada propisane Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera smatra kako ozakonjenje takvih zgrada trebalo omogućiti pod istim uvjetima koji su bili i 2012. godine. Time bi vlasnici, nakon ozakonjenja mogli na zakonit način takvim zgradama raspolagati, a od čega bi osim samih vlasnika takvih zgrada korist imala i jedinice lokalne samouprave.