Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Nastavno na prethodnu obavijest od 23.5.2022. o stupanju na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/2022) sa 28.5.2022., a obzirom na broje upite naših  članova oko postupanja katastarskih ureda u postupku pregleda geodetskih elaborata diobe i spajanja izvan granica građevinskog područja, dajemo preporuku svim članovima da koriste sve raspoložive pravne radnje zaštite svojih prava u postupku pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata.

Posebno ističemo potrebu pravovremenog postupanja po zatraženim dopunama (zaključcima) nadležnih katastarskih ureda, te korištenju svih raspoloživih pravnih radnji. U svrhu davanja savjeta i razmjene mišljenja među članovima, Komora je na Forumu otvorila temu kojoj se može pristupiti putem slijedeće poveznice.

Svima koji još nisu registrirani na Forumu HKOIG svakako preporučamo da to učine.

HKOIG će nastaviti pratiti primjenu gore navedenih zakonskih odredbi te poduzeti sve radnje u svojoj nadležnosti u cilju zaštite interesa svojih članova.

Vaš HKOIG