Edukacije iz područja katastra infrastrukture

Edukacije iz područja katastra infrastrukture

Sukladno najavi objavljenoj na svojim mrežnim stranicama 9.7.2021. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u suradnji s Državnom geodetskom upravom organizira edukacije iz područja katastra infrastrukture.

U »Narodnim novinama« broj 77/2021 od 7.7.2021. objavljen je Pravilnik o katastru infrastrukture, koji stupa na snagu 1.1.2022. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/2017). Pravilnikom se postupak izrade, ovjere i provedbe elaborata infrastrukture digitalizira na način da se po uzoru na sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) predviđa Sustav katastra infrastrukture (SKI). Pravilnikom je predviđena i izrada Tehničkih specifikacija kojima se opisuju svi procesi i detalji oko načina izrade, izgleda i formata elaborata katastarske izmjere a koje je Državna geodetska uprava dužna donijeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Edukacije će se održati u dva termina, 15. i 16. studenog, te 23. i 24. studenog 2021., sve dane s početkom u 12.00 sati, prema slijedećem programu:

Prvi dan edukacije

1. Prezentacija pravilnika o katastru infrastrukture (NN 77/2021)

(trajanje 2 akademska sata, predavač dr.sc. Nikola Vučić, dipl.ing.geod. – DGU)

2. Prezentacija Tehničkih specifikacija za izradu geodetskih elaborata infrastrukture

(trajanje 2 akademska sata, predavačica Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod. – DGU)

Drugi dan edukacije

1. Prezentacija izrade digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture (DGEI), od prikupljanja podataka do predaje DGEI na pregled i potvrđivanje u katastarski ured

(trajanje 3 akademska sata, predavač Ante Rupić, dipl.ing.geod. – DGU)

2. Izazovi u obavljanju stručnih geodetskih poslova iz područja katastra infrastrukture

(trajanje 1 akademski sat, predavači Adam Agotić, dipl.ing.geod i Josip Vejmelka, dipl.ing.geod. – HKOIG)

Edukacije će se održati putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, prisustvovanje edukacijama je besplatno, te će biti vrednovano sa osam akademskih sati stručnog usavršavanja (četiri sata iz Područja 1., te četiri sata iz Područja 3. Programa stručnog usavršavanja HKOIG).

Prijave za prisustvovanje edukacijama u terminu 15. i 16.11.2021. (prijave se zaprimaju do 15.11.2021. do 7.00 sati)

https://forms.office.com/r/ChSCgXmheT

Prijave za prisustvovanje edukacijama u terminu 23. i 24.11.2021. (prijave se zaprimaju do 23.11.2021. do 7.00 sati)

https://forms.office.com/r/8v4Ahyz3zf

Obavijest sa pristupnim podacima polaznici će dobiti putem e-maila na dan održavanja edukacija iza 9.00 sati.

Napominje se kako se prijaviti može samo za jedan od dva navedena termina, a sukladno tome će se dodijeliti i akademski sati stručnog usavršavanja.