STATUT

Statut HKOIG

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

2113

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« br. 25/18.), uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave klasa: 930-01/18-01/25, urbroj: 541-07/1-18-4, od 30. 10. 2018. godine, Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na sjednici održanoj 22. studenoga 2018. godine, donijela je 

                  


STATUT

HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim statutom pobliže se uređuje ustrojstvo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (dalje u tekstu: Komora), djelokrug i javne ovlasti Komore, prava i dužnosti ovlaštenih inženjera geodezije udruženih u Komoru, tijela Komore i upravljanje poslovima Komore, oblici organiziranja i rada u Komori, postupak izbora i razrješenja te mandati članova tijela Komore, postupak upisa i način vođenja Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, upisnika i evidencije Komore, rad stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, tajništvo Komore, stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije i druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera geodezije i Komore.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera geodezije te stranih osoba geodetske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije geodetske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje stručnih geodetskih poslova i djelatnosti i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Komora je pravna osoba s javnim ovlastima s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonom koji uređuje obavljanje geodetske djelatnosti u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina, posebnim zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Statutom.

Članak 3.

(1) Članovi Komore su ovlašteni inženjeri geodezije (u daljnjem tekstu: članovi Komore), koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije geodetske struke u geodetskoj djelatnosti.

(2) Članstvo u Komori je obvezno i stječe se upisom u Imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, ovim Statutom i općim aktima Komore.

(3) Članstvo u Komori prestaje danom brisanja iz imenika Komore.

Naziv i sjedište Komore

Članak 4.

(1) Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE.

(2) Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS.

(3) Skraćeni naziv Komore je: HKOIG.

(4) Skraćeni naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CCCGE.

(5) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(6) Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

Znak Komore

Članak 5.

(1) Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Skupština.

(2) Komora je na temelju Ugovora o korištenju žigova Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu zadržala pravo neograničenog raspolaganja žigovima te njihovog korištenja za namjene za koje su i bili korišteni.

(3) Komora je preuzela korištenje žiga kojim je zaštićen logotip Komore, u sljedećem opisu:

»Logotip (znak) Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore.

Logotip (znak) Komore je kocka, pravilno i sukladno geometrijsko tijelo, raščlanjeno na pet konstrukcijskih segmenata, koji predstavljaju pet strukovnih razreda te crveni hrvatski kvadrat – segment u bazi kocke. Uz logotip (znak) mogu se navoditi i drugi podaci Komore, kao što je naziv i slično«.

Pečat i žig Komore

Članak 6.

(1) Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb i znakom Komore u sredini.

(2) Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

(3) Žig izrađen od kovine otiskuje se u crvenom vosku.

(4) Komora ima i suhi žig.

(5) Uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove uprave, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama), koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti te iskaznicama članova Komore.

(6) Pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske okruglog su oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i sadržajem: »REPUBLIKA HRVATSKA, HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE, ZAGREB.«

(7) Način korištenja pečata i žigova uređen je posebnim propisom.

DIO DRUGI
JAVNOST RADA

Članak 7.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, izdavanjem službenog glasila i objavama na mrežnim stranicama Komore.

(3) Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Članak 8.

(1) Općim aktom koji donosi Upravni odbor, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

(2) Podaci dobiveni tijekom postupaka provedenih u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, smiju se upotrijebiti samo sukladno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

(3) Zainteresirane osobe imaju pravo dobiti samo podatke o tome da li je određena osoba upisana u odgovarajući Imenik, upisnik ili evidenciju Komore.

DIO TREĆI
ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

(1) Komora ima javne ovlasti koje su propisane Zakonom.

(2) Komora pored javnih ovlaštenja obavlja sljedeće zadaće i poslove:

1. Promiče i unapređuje geodetsku struku i djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba i to:

– poticanjem i organiziranjem nastupa geodetske struke pred stručnom javnošću

– informiranjem šire javnosti o postignućima geodetske struke u obavljanju geodetske djelatnosti

– sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika

– razvijanjem strukovne etike.

2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju geodetske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom.

3. Zastupa interese ovlaštenih inženjera geodezije pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, naročito:

– suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave

– suradnjom s tijelima državne uprave osobito u postupku izrade propisa iz područja geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za članove Komore

– održavanjem temeljnih principa rada Komore, uključivo između ostalog, edukaciju, unapređenje zakonodavnog okvira, suradnju sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

4. Potiče i sudjeluje u pripremi projekata te sudjeluje pri oblikovanju gospodarskih sustava i mjera ekonomske politike u području geodezije.

5. Uspostavlja, organizira i provodi stručno usavršavanje članova Komore i drugih stručnih osoba te vodi evidencije iz područja obrazovanja i stručnog usavršavanja.

6. Potiče izdavačku djelatnost za potrebe geodetske djelatnosti.

7. Osniva u skladu sa Zakonom stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

8. Pruža pomoć članovima Komore:

– kroz savjetodavne i pravne usluge

– organizacijom seminara i stručnih predavanja te davanjem stručnih savjeta pri obavljanju djelatnosti

– u realiziranju projekata financiranih od strane Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i drugih međunarodnih organizacija

– informiranjem o fondovima EU i uvjetima obavljanja geodetske djelatnosti u državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora.

9. Razvija informacijski sustav Komore te radi na uvođenju naprednog elektroničkog poslovanja i razmjene informacija za članove Komore te informiranje članova Komore i zainteresirane stručne javnosti.

10. Surađuje s nadležnim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga te radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje potvrda iz službenih evidencija kroz integrirani sustav e-poslovanja tj. državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravljanja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

11. Rješava pitanja od značaja za geodetsku djelatnost.

12. Obavlja i druge zadaće određene posebnim zakonima i ovim Statutom.

13. Provodi stručne obuke ovlaštenih inženjera geodezije koji su stalni sudski vještaci ili kandidati za stalne sudske vještake.

(3) U sudski registar upisuju se djelatnosti iz članka 63. Zakona te prethodnog stavka ovoga članka.

DIO ČETVRTI
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 10.

(1) Članovi Komore su ravnopravni, imaju jednaka prava i dužnosti te postupaju u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

(2) Članovi Komore ostvaruju svoje interese i upravljaju Komorom putem svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim ovim Statutom.

(3) Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

(4) Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

Članak 11.

(1) Članovi tijela Komore moraju biti članovi Komore.

(2) U tijela iz stavka 1. ovoga članka ne može biti birana i imenovana osoba koja nije član Komore kao ni član Komore koji je u statusu ovlaštenog inženjera geodezije u mirovanju.

(3) Izabrani, odnosno imenovani članovi tijela i radnih skupina Komore svoje dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski, osim ako Zakonom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije uređeno.

(4) Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela i radnih skupina Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema općem aktu Komore, koji donosi Upravni odbor Komore.

Članak 12.

Prava članova Komore su:

1. izborno pravo u skladu s odredbama Statuta i općeg akta koji utvrđuje izborno pravo

2. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore

3. imenovanja u radna tijela i tijela Komore

4. korištenje pravnih i stručnih usluga Komore

5. prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima te susretima koje organizira Komora te primanje Glasila Komore

6. aktivno i pasivno sudjelovanje u provedbi programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja

7. obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti

8. slobodno istupanje iz članstva Komore

9. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja geodetske struke

10. nadležnim stegovnim tijelima podnositi prijave za pokretanje stegovnog postupka

11. pred Centar za mirenje iznositi međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja u tim sporovima

12. predlagati donošenje drugih propisa te akata Komore

13. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga propisa iz geodetske djelatnosti, kao i mjera za provedbu istih

14. druga prava utvrđena Zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

(1) Dužnosti članova Komore su:

1. pridržavati se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu jedinstvenih ciljeva Komore

2. savjesno obavljati funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani

3. redovito obavještavati Komoru, odnosno njezina tijela te službe Komore o svim podacima odnosno promjenama podataka, koje određuju propisi iz područja geodetske djelatnosti, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene

4. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Komore, u roku dospijeća

5. u slučaju prestanka članstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori

6. poštivanje Zakona i drugih propisa koji uređuju poslove članova Komore.

(2) Protiv člana Komore koji nije platio članarinu u visini iznad godišnje članarine, provodi se ovršni postupak.

(3) Vjerodostojnom ispravom za pokretanje ovršnog postupka smatra se izvadak iz poslovnih knjiga Komore izrađen u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje ovršni postupak.

DIO PETI
TIJELA KOMORE

Članak 14.

(1) Upravljanje Komorom provodi se putem tijela Komore propisanih Zakonom i ovim Statutom.

(2) Tijela Komore su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik komore

5. Druga tijela propisana Zakonom i ovim Statutom.

Skupština

Članak 15.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom. Skupština ima 35 članova predstavnika iz redova članova Komore, koji su izabrani na mandat od četiri (4) godine, s pravom ponovnog izbora.

(2) Skupštinu Komore čini po sedam članova koji su izabrani predstavnici iz pet područnih odbora Komore.

Članak 16.

(1) U Skupštini treba biti osigurana provedba načela ravnopravnosti spolova.

(2) U cilju osiguranja kontinuiranog funkcioniranja komorskog sustava izbori, održavanje konstituirajuće sjednice Skupštine te imenovanja u tijela Komore, provode se u godini u kojoj ističe mandat izabranim članovima.

Članak 17.

(1) Skupština:

1. Donosi:

– Statut Komore i druge opće akte određene Zakonom i ovim Statutom

– program rada Komore i odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju tog programa

– godišnji proračun prihoda i rashoda Komore i odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju tog proračuna

– poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela Komore: Poslovnik o radu Upravnog odbora Komore, Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore, Poslovnik o radu Odbora za upis

– Kodeks strukovne etike Komore

– Standard geodetskih usluga

– Pravilnik o stegovnom postupanju

– Pravilnik o mirenju

– Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova

– Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom ovlaštenih inženjera geodezije

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o počasnim članovima Komore

– Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama

– Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Komore,

– Pravilnik o znaku Komore

– Pravilnik o izborima za tijela Komore

– Pravilnik o jubilarnim nagradama i drugim priznanjima Komore

– Pravilnik o plaćanju članarine i ostalih davanja Komore

– Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

– Program stručne obuke ovlaštenih inženjera geodezije koji su sudski vještaci ili kandidati za sudske vještake

– odluku o visini članarine, upisnine i naknada za usluge Komore.

2. Odlučuje o:

– raspisivanju izbora te imenovanjima i razrješenjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore

– međusobnim odnosima i suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe

programa od zajedničkog interesa

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine bez obzira na vrijednost te obvezno o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna (slovima: jedan milijuna kuna), a na prijedlog Upravnog odbora i o pravnim poslovima čija je pojedinačna vrijednost manja od 1.000.000,00 kuna (slovima: jedan milijuna kuna)

– u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

3. Prihvaća godišnji obračun prihoda i rashoda, izvještaj o radu Komore i izvještaj o radu Nadzornog odbora.

4. Imenuje i razrješava:

– predsjednika Komore

– članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Komore

– članove Nadzornog odbora na prijedlog predsjednika Komore

– imenuje suce Stegovnog suda, Višega stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike na prijedlog Upravnog odbora

– bira članove Odbora za upis Komore na prijedlog predsjednika Komore.

Utvrđuje Listu izmiritelja na prijedlog Upravnog odbora.

5. Utvrđuje opću politiku rada i djelovanja.

6. Raspravlja:

– o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezano uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja stručnih geodetskih poslova te u svezi s tim pitanjima donosi stavove i preporuke

– o ostalim pitanjima u okviru zadaća Komore utvrđenih propisima.

(2) Skupština može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(3) Skupština odgovara na sva pitanja koja joj upute tijela Komore te može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 18.

(1) Skupštinu saziva predsjednik Komore koji je po funkciji i predsjednik Skupštine Komore.

(2) Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jednom na godinu po isteku poslovne godine, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih financijskih obračuna.

(3) Sjednica Skupštine može se održati i pisanim putem.

(4) O načinu održavanja sjednice Skupštine odlučuje predsjednik Skupštine Komore u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

(5) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu Skupštinu Komore u svako doba ili ako to zbog rješavanja određenih pitanja pisano zatraži Upravni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Komore s pravom odlučivanja, uz navođenje predmeta rasprave.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka predsjednik Komore dužan je sazvati Skupštinu Komore te predložiti dnevni red koji se dostavlja uz poziv poštom ili elektroničkom poštom, najkasnije u roku od osam dana od primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine Komore.

(7) Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka za donošenje dostavlja se poštom ili elektroničkom poštom članovima Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice, a može se objaviti i na internetskoj stranici Komore.

(8) Materijal za sjednicu Skupštine dostupan je u sjedištu Komore.

(9) Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Glasovanje na Skupštini je javno, osim ako u pojedinačnim slučajevima nije drukčije određeno.

(10) Skupštini je nazočan javni bilježnik koji prati rad i vodi zapisnik sjednice Skupštine.

(11) Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu, koji donosi Skupština Komore.

Upravni odbor

Članak 19.

Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 20.

(1) Upravni odbor ima predsjednika i četiri (4) člana.

(2) Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.

(3) Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine, na mandat od četiri (4) godine.

(4) Odluku o izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore.

Članak 21.

(1) Upravni odbor:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine

2. utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština

3. donosi Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Komore

4. donosi Program vježbeničke prakse s načinom provedbe, na prijedlog Odbora za upis

5. donosi Pravilnik o pečatima i iskaznicama

6. donosi Pravilnik o ispravama i podacima koji se smatraju poslovnom tajnom

7. donosi Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

8. donosi Pravilnik za rad u tijelima i radnim tijelima Komore

9. donosi i ostale akte Komore koje ne donosi Skupština Komore

10. predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština raspravlja

11. priprema dnevni red sjednica Skupštine

12. zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština

13. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave

14. određuje troškove i naknade za rad stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori

15. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost od 30.000,00 (slovima: trideset tisuća kuna) do 500.000,00 kn (slovima: pet stotina tisuća kuna)

16. u ime Komore sklapa ugovor o radu s predsjednikom Komore

17. utvrđuje i usklađuje interese članova Komore, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

18. imenuje i razrješava predsjednika Centra za mirenje pri Komori

19. predlaže Skupštini izmiritelje na Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Komori

20. imenuje i razrješava tajnika Centra za mirenje pri Komori

21. sastavlja godišnji proračun i završni račun Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini

22. upravlja financijskim poslovanjem Komore

23. brine se za unapređenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu

24. utvrđuje program stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa

25. utvrđuje godišnji raspored održavanja stručne obuke ovlaštenih inženjera geodezije za poslove stalnog sudskog vještaka i daje izvješće Skupštini Komore o provedbi istog

26. imenuje glavnog urednika internetske stranice Komore

27. imenuje uredništvo te glavnog urednika Glasila Komore

28. imenuje Izborno povjerenstvo

29. predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda

30. predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za stegovnog tužitelja i potreban broj zamjenika

31. osniva i imenuje odgovarajuća povjerenstva i druga radna tijela kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja

32. razmatra i predlaže Skupštini prihode i rashode Komore

33. razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje odnosno tijela koje osniva

34. predlaže Skupštini osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja iz djelokruga rada Skupštine

35. imenuje članove radnih tijela

36. donosi odluku o pokretanju ovršnih postupaka kod neplaćanja članarine člana Komore do podmirenja duga

37. obavlja ostale poslove određene Zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Komore, a koji nisu u djelokrugu rada drugih tijela Komore

38. donosi poslovnik o radu

39. donosi i druge opće akte koji nisu u nadležnosti drugog tijela u skladu s ovim Statutom.

(2) Upravni odbor obavlja i sve ostale poslove koji prema Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima nisu stavljeni u djelokrug rada drugog tijela Komore.

Članak 22.

(1) Sjednicu Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Komore.

(2) Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

(3) Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

(4) Sjednicu Upravnog odbora u slučaju spriječenosti predsjednika Komore saziva i vodi član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Komore, odnosno po dobi najstariji član Upravnog odbora Komore.

(5) Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva (2) člana, koji se biraju na mandat od četiri (4) godine.

(2) Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Članak 24.

Nadzorni odbor:

– nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

– nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Tajništva u skladu sa Statutom Komore i drugim općim aktima Komore

– podnosi Skupštini pisani godišnji izvještaj o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore

– daje suglasnost Upravnom odboru Komore za raspolaganje financijskim sredstvima iznad 500.000 kuna (slovima: pet stotina tisuća kuna)

– nadzire izborni postupak i rješava po žalbama na odluke u izbornom postupku

– preuzima ovlasti tijela Komore čiji je rad onemogućen do izbora novih

– izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 25.

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Komore.

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, zamjenjuje ga po dobi najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 26.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik komore

Članak 27.

(1) Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština iz redova članova Komore.

(2) Za predsjednika Komore iz redova članova Skupštine može se kandidirati osoba:

1. koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke

2. koja obavlja geodetske poslove najmanje 10 godina u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije

3. koja dokaže da nije proglašena krivom za kazneno djelo za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti.

(3) Mandat predsjednika Komore traje četiri (4) godine i može biti ponovno biran na još jedan mandat.

(4) Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja

radnog odnosa bez posebne naknade za rad ili uz posebnu naknadu za rad, koju određuje Skupština Komore.

(5) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(6) U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju, obavlja je član Upravnog odbora, kojega ovlasti predsjednik Komore, sve do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Komore. Izbore za predsjednika Komore treba provesti do sljedeće redovite skupštine. Ako predsjednik Komore ne može dati pisanu ovlast, zamjenjuje ga po dobi najstariji član Upravnog odbora Komore.

Članak 28.

Predsjednik Komore:

1. predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom

2. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

3. predlaže Skupštini Komore članove Nadzornog odbora i Upravnog odbora

4. saziva prvu konstituirajuću sjednicu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela Komore

5. usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja rada Komore

6. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore

7. ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja, kao i raspolaganja sredstvima Komore

8. u slučaju nefunkcioniranja pojedinog područnog odbora, predlaže mjere za otklanjanje

9. predstavlja Komoru kada Komora surađuje s tijelima vlasti, državne uprave, drugim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu

10. raspoređuje financijska sredstva unutar godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore i nalaže njegovo izvršenje

11. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Komore

12. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 30.000,00 kuna (riječima: trideset tisuća kuna), a iznad toga iznosa, nakon odluke Upravnog odbora

13. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu te pravima i obvezama iz radnog odnosa

14. saziva i vodi sjednice Odbora za upis

15. izdaje i potpisuje rješenja o upisima u imenike i upisnike Komore te druge pojedinačne akte koji su u njegovoj ovlasti

16. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, Zakonom ili drugim općim aktima Komore.

Članak 29.

(1) Predsjednik Komore potpisuje akte i druge odluke koje donose tijela Komore, osim odluka Nadzornog odbora, a kao osoba ovlaštena za zastupanje Komore i ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

(2) Predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti, imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore.

(3) Predsjednik Komore može imati Savjet koji mu pomaže u radu i ima savjetodavnu ulogu.

(4) Članove Savjeta određuje predsjednik Komore.

Članak 30.

(1) Ako je predsjednik Komore odsutan, zamjenjuje ga na osnovi pisanog ovlaštenja i s istim ovlastima član Upravnog odbora Komore kojega je odredio predsjednik Komore.

(2) Ako je predsjednik Komore odsutan, a nije pisano ovlastio člana Upravnog odbora Komore iz stavka 1. ovoga članka, predsjednika Komore s istim ovlastima zamjenjuje po dobi najstariji član Upravnog odbora Komore.

Odbor za etiku, stručna pitanja i propise

Članak 31.

(1) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise vodi brigu o tome da se stručni geodetski poslovi obavljaju u skladu sa strukovnom etikom geodetske profesije, brine se o podizanju kvalitete obavljanja stručnih geodetskih poslova te obavlja druge poslove koji su određeni Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise daje prijedloge, preporuke ili ocjene o kvaliteti obavljenog stručnog geodetskog posla i u skladu s općim aktima Komore koji se odnose na strukovnu etiku i strukovni standard pružanja geodetskih usluga predlaže pokretanje postupaka pred stegovnim tijelima Komore odnosno pokretanje inspekcijskog nadzora.

(3) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise prijedloge, preporuke, ocjene i pokretanje postupaka provodi na temelju obavijesti ili primjedbi koje od svojih članova ili naručitelja geodetskih usluga zaprimi Komora.

(4) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge zakona i podzakonskih akata osobito u postupku izrade propisa iz područja geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova.

(5) Članove odbora za etiku, stručna pitanja i propise predlaže predsjednik Komore.

(6) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise čini najmanje pet članova, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor.

(7) Način rada odbora propisati će se općim aktom koji donosi nadležno tijelo Komore.

Odbor za upis

Članak 32.

(1) Radom Odbora za upis rukovodi predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati i koji potpisuje pojedinačne akte koje donosi Odbor za upis.

(2) Odbor za upis u skladu s važećim propisima:

1. odlučuje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i brisanju iz njega

2. odlučuje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera i brisanju iz njega

3. odlučuje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda i brisanju iz njega

4. odlučuje o upisu i o brisanju:

– u evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove

– u evidenciju vježbenika ‒ kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

– u evidenciju stručnih suradnika i suradnika

– u evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

– u evidenciju osoba kojima je izdana EU potvrda

5. vodi evidenciju počasnih članova Komore

6. izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,

7. provodi izrečene stegovne mjere

8. odlučuje o mirovanju statusa članova u Komori

9. odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarina

10. provodi postupak za izdavanje odobrenja, potvrda ili odluka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane osobe, uključujući i postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

11. predlaže Upravnom odboru Program vježbeničke prakse

12. odlučuje o drugim pitanjima određenim statutom Komore i drugim općim aktima Komore.

Članak 33.

(1) Članove Odbora za upis Skupštini predlaže predsjednik Komore.

(2) Odbor za upis odluke donosi većinom glasova svih članova Odbora.

(3) Član Odbora za upis mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i pet godina radnog iskustva u statusu ovlaštenog inženjera geodezije, kojem članstvo nije u mirovanju.

(4) Odbor za upis je samostalan i neovisan, a za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(5) Odbor za upis čine četiri člana koje iz reda svojih članova bira Skupština i predsjednik Komore.

(6) Odbor za upis može imenovati stručne odnosno ekspertne radne skupine za obavljanje određenih poslova iz ovlasti Odbora.

(7) Rad Odbora za upis pobliže se uređuje Pravilnikom o upisima i Poslovnikom o radu, koje donosi Skupština Komore.

Odbor za stručno usavršavanje

Članak 34.

(1) Odbor za stručno usavršavanje obavlja poslove u skladu sa Zakonom ovim Statutom i općim aktom kojim se utvrđuje program, uvjeti i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavka 1. ovoga Statuta.

(2) Opći akt iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odbor uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave.

Članak 35.

Odbor za stručno usavršavanje priprema prijedloge programa stručnog usavršavanja, brine se za provođenje prihvaćenih programa, provjerava učinkovitost oblika i načina stručnog usavršavanja.

Članak 36.

(1) Odbor za stručno usavršavanje čini predsjednik i najmanje dva člana, koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Upravni odbor Komore.

(2) Odbor za stručno usavršavanje donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(3) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, donosi godišnji program stručnog usavršavanja za članove Komore te za njegovu provedbu osigurava sredstva u financijskom planu za tekuću godinu.

(4) Upravni odbor Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje uspostavlja sustav praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja za svakog člana Komore u sklopu programa za svaku godinu.

Članak 37.

Odbor za stručno usavršavanje u sklopu brige za stalno stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije ovlašten je:

– organizirati savjetovanja, seminare, tečajeve, predavanja, tribine, okrugle stolove

– organizirati izdavanje časopisa, knjiga, drugih tiskovina i ostalih oblika izdavaštva.

Izbori za tijela Komore

Članak 38.

(1) Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Komore donosi Skupština samostalno ili na prijedlog Upravnog odbora Komore.

(2) Članovi Komore svoje pravo da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Komore, ostvaruju osobno i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe.

(3) Ako se pravovremeno ne provedu izbori za članove Skupštine Komore ili za druga tijela Komore, dosadašnji članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, a najdulje jednu godinu od isteka mandata.

(4) Postupak i način izbora, kriterije i sadržaj odluke za raspisivanje izbora, postupak i način izbora članova Skupštine, imenovanja predsjednika, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora te ostala pitanja od značaja za izbor tijela Komore propisuju se općim aktom, kojeg donosi Skupština.

DIO ŠESTI
STRUKOVNI RAD KROZ PODRUČNE ODBORE I DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANJA

Područni odbori

Članak 39.

(1) Radi ravnomjerne zastupljenosti članova Komore u Skupštini Komore članovi Skupštine Komore biraju se po područnom principu za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) Članovi Komore biraju područne odbore Komore za područja više županija i to:

– Područni odbor Osijek za područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske

– Područni odbor Varaždin za područja sljedećih županija: Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke

– Područni odbor Rijeka za područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske, Ličko – senjske, Karlovačke

– Područni odbor Split za područja sljedećih županija: Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske

– Područni odbor Zagreb za područje Zagrebačke županije i Grad Zagreb.

Članak 40.

(1) Područne odbore iz članka 39. ovoga Statuta čini sedam članova koji su istodobno i članovi Skupštine Komore.

(2) Odluku o sazivanju konstituirajuće sjednice područnog odbora donosi Upravni odbor. Područni odbori konstituirani su danom izbora predsjednika područnog odbora s mandatom od četiri godine. Predsjednika između sebe biraju članovi odbora na konstituirajućoj sjednici.

(3) Ako predsjednik područnog odbora ne sazove sjednicu područnog odbora, a za to postoji potreba, sjednicu može, iznimno, sazvati i predsjednik Komore.

(4) Predsjednik područnog odbora prima obavijesti i upute Upravnog odbora Komore, prati njihovu provedbu i o tome izvješćuje Upravni odbor Komore.

(5) Područni odbori sastaju se najmanje dvaput na godinu.

(6) Područni odbori obavljaju sljedeće poslove:

– provode zaključke i odluke tijela Komore

– razmatraju primjedbe i prijedloge članova te ih po potrebi prosljeđuju Upravnom odboru Komore

– redovito izvješćuju članove o radu Komore

– obavljaju i druge poslove određene aktima Komore.

(7) Područni odbori odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

(8) Administrativne poslove za potrebe područnih odbora obavlja Tajništvo Komore.

Radna tijela Komore

Članak 41.

(1) Za razmatranje pitanja od značaja i zajedničkog interesa članova Komore te za izvršenje određenih zadaća Komore, u Komori se mogu osnivati stalne i povremene radne skupine.

(2) Radne skupine mogu osnivati Skupština, predsjednik Komore, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

(3) Aktom o osnivanju radnih skupina određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav te druga pitanja odlučna za rad.

Drugi oblici organiziranja

Članak 42.

(1) Komora može osnivati trgovačka društva, udruge i provoditi osnivanja drugih organizacijskih oblika.

(2) Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava odgovornim uređivanjem djelatnosti te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

DIO SEDMI
IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 43.

(1) Komora u obavljanju javnih ovlasti vodi Imenik, upisnike i evidencije koji su javne knjige, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave.

(2) Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

– Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

1. Upisnike:

– Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

– Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

2. Evidencije:

– vodi evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove

– vodi evidenciju vježbenika ‒ kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koja sadrži stručnu spremu, podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojoj vježbenik ‒ kandidat obavlja stručni geodetski posao te podatke o stručnom usavršavanju

– vodi evidenciju stručnih suradnika i suradnika koja sadrži stručnu spremu tih suradnika, podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojoj obavlja posao, podatke o položenom ili priznatom stručnom ispitu te podatke o stručnom usavršavanju

– vodi evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

– vodi evidenciju osoba kojima je izdana EU potvrda

– vodi evidenciju počasnih članova Komore

– vodi evidenciju o provedenim stručnim nadzorima nad radom članova Komore i pokretanju stegovnih i drugih postupaka

– vodi evidenciju stručnog usavršavanja.

(3) Imenik, upisnike i evidencije Komora vodi u računalnom obliku u formatu koji je dostupan e-dozvoli, te u obliku digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.

Članak 44.

Ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga iz članka 43. ovoga Statuta, sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja te tehničku zaštitu podataka, općim aktom propisuje Upravni odbor.

DIO OSMI
UPIS U IMENIK, UPISNIKE I EVIDENCIJE

Strukovni naziv

Članak 45.

Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Statutom.

Članak 46.

(1) Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije stječe se strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije.

(2) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije donosi Komora te se osobi iz stavka 1. ovoga članka izdaje pečat i iskaznica.

Članak 47.

(1) Član Komore za članstvo u Komori dužan je plaćati članarinu, kao redovito godišnje davanje, bez obzira na broj dana u članstvu Komore u tekućoj godini.

(2) Obveza plaćanja članarine dospijeva prvog dana od dana upisa.

(3) Visina i način uplate članarine i upisnine uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Članak 48.

(1) Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije propisani su Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Statutom.

(2) Strana ovlaštena fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj namjerava trajno obavljati stručne geodetske poslove ispunjavanje propisanih uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, dokazuje rješenjem Komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu sa Zakonom.

(3) Za upis u Imenik Komore iz stavka 1. ovoga članka osoba je dužna platiti upisninu.

(4) Visinu upisnine određuje Skupština Komore.

Upis u upisnike

Članak 49.

(1) Komora u skladu sa Zakonom vodi Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije i Upisnik zajedničkih geodetskih ureda.

(2) U uredu iz stavka 1. ovoga članka zaposlenici na pojedinim stručnim geodetskim poslovima mogu biti samo osobe koje stručne geodetske poslove obavljaju u svojstvu stručnog suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije ili vježbenika – kandidata za upis u Imenik ovlaštenog inženjera geodezije u skladu sa Zakonom te ostalo potrebno administrativno osoblje.

(3) Za upis u Upisnike iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju utvrđuje Upravni odbor Komore.

Članak 50.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu, dužni su imati ploču pokraj ulaza u zgradu u kojoj je sjedište ureda.

(2) Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka općim aktom propisuje Upravni odbor.

Članak 51.

(1) O promjeni mjesta sjedišta ureda u kojem samostalno obavlja poslove ili zajedničkog ureda ovlašteni inženjer geodezije dužan je pisano obavijestiti Komoru najkasnije 15 dana prije namjeravanog preseljenja odnosno otvaranja. Obavijest treba sadržavati podatke o adresi novog sjedišta.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije koji je preselio sjedište, dužan je na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju.

(3) Ovlašteni inženjeri geodezije dužni su Komori dostaviti svaku promjenu podataka radi ažurnog vođenja odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku od najviše 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 52.

Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih geodetskih poslova i Upisnik zajedničkog ureda, uredit će se općim aktom kojeg donosi Skupština.

Upis u evidencije

Članak 53.

(1) Komora u skladu sa Zakonom i u okviru javnih ovlasti ustrojava i vodi evidencije.

(2) O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje uvjerenja, odnosno potvrde u vidu javnih isprava.

(3) Za potvrde odnosno uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada, koju propisuje Skupština.

Zajedničke odredbe za upis u Imenik, upisnike i evidencije

Članak 54.

(1) Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, upisnike i evidencije podnosi se pisano ili elektronskim putem, na propisanim obrascima.

(2) Na temelju upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, članu Komore se izdaje rješenje, iskaznica i pečat. Iskaznica i pečat su vlasništvo Komore.

(3) Veličinu i oblik te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice i pečata uređuje se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

(4) Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i upisnike Komore smatra se da su članovi Komore prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu sa Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuju poslovi i djelatnosti državne izmjere i katastra nekretnina i drugim područjima propisanim Zakonom, i općim aktima Komore.

(5) Članovi Komore svojim potpisom i otiskom pečata potvrđuju istinitost i točnost proračuna, crteža, izjava, podataka, izvješća, očitovanja i drugih podataka koji su sastavnim dijelovima dokumenata koje izrađuju ili potpisuju u skladu sa posebnim propisima koji uređuju obavljanje stručnih geodetskih poslova u području državne izmjere i katastra nekretnina i drugim područjima propisanim Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore te preuzimaju odgovornost za izrađene sadržaje tih dokumenata.

(6) Članovi Komore iskaznicom dokazuju identitet i javne ovlasti u obavljanju stručnih geodetskih poslova u svojstvu ovlaštene osobe.

Tehnička zaštita računalno komunikacijskog sustava

Članak 55.

(1) Tajništvo Komore dužno je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, upisnika i evidencija te provoditi mjere sigurnosti, održavanja i provjere ispravnosti rada osobnih računala i komunikacijskog sustava Komore.

(2) Glavni tajnik Komore određuje sredstva zaštite i imenuje osobe odgovorne za provedbu postupka zaštite računalno komunikacijskog sustava.

DIO DEVETI
STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 56.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja u svojstvu odgovorne osobe i osoba koja obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije nastavljaju upotpunjavati i usavršavati svoje znanje na način kontinuiranog praćenja razvoja geodetske struke te stjecanja novih znanja i vještina.

(2) Komora stručno usavršavanje organizirano i sustavno provodi kroz programe temeljne i napredne izobrazbe.

(3) Obveznik stručnog usavršavanja bira način ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja.

(4) O stručnom usavršavanju obveznika usavršavanja Komora vodi evidenciju.

DIO DESETI
STEGOVNA TIJELA I CENTAR ZA MIRENJE

Stegovni sud i Viši stegovni sud

Članak 57.

(1) U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud, a u drugom stupnju Viši stegovni sud.

(2) U postupku pred Stegovnim sudom odlučuje sudac pojedinac, a Viši stegovni sud odlučuje u vijeću od tri suca.

Stegovna odgovornost i stegovne mjere

Članak 58.

(1) Za težu i lakšu povredu dužnosti i ugleda članovi Komore odgovaraju u skladu sa Zakonom, Kodeksom strukovne etike i ovim Statutom.

(2) Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda člana Komore, izriču se stegovne mjere određene Zakonom.

Stegovni tužitelj

Članak 59.

(1) Stegovni postupak po službenoj dužnosti pokreće stegovni tužitelj.

(2) Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te druga pitanja vezana za rad stegovnih tijela koja nisu uređena Zakonom i ovim Statutom, uredit će se općim aktom koji donosi Skupština.

Centar za mirenje

Članak 60.

(1) Pri Komori djeluje Centar za mirenje.

(2) Centar za mirenje pruža usluge vezane uz postupak mirenja u kojem jedan ili više izmiritelja pomažu strankama-domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

Članak 61.

(1) Zaključena nagodba u postupku mirenja pred Centrom za mirenje je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi, ako sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe-klauzulu ovršnosti, u skladu s propisom koji uređuje mirenje, a stranke se mogu sporazumjeti i da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, ovrha nagodbe će se odbiti ako sklapanje nagodbe nije dopušteno, ako je nagodba suprotna javnom poretku, ako je sadržaj nagodbe neprovediv ili nemoguć.

(3) Rad Centra za mirenje uređuje se pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština u skladu sa Zakonom i odredbama propisa koji uređuje mirenje.

DIO JEDANAESTI
POČASNI ČLANOVI

Članak 62.

(1) Komora ima počasne članove.

(2) Status počasnog člana mogu steći osobe zaslužne za znanstveni i stručni razvoj ili za doprinos radu i ugledu te prepoznatljivosti Komore, kao i dugogodišnji članovi Komore koji su svojim radom doprinosili radu Komore.

(3) Postupak primanja počasnih članova u Komoru, njihova prava i obveze uređuju se pravilnikom o počasnim članovima kojeg donosi Skupština Komore.

(4) U iznimnim slučajevima, ako počasni član svojim ponašanjem šteti ugledu Komore, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, jedne trećine (1/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora opozvati izbor za počasnog člana Komore.

(5) Odluku o izboru odnosno opozivu počasnog člana Komore Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine

(6) Počasni članovi Komore upisuju se u Evidenciju Komore.

(7) Počasni članovi Komore pozivaju se na svečane sjednice tijela Komore, a na poziv predsjednika Komore mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Komore. Počasni članovi Komore nemaju pravo odlučivanja.

DIO DVANAESTI
SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU, MEĐUNARODNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 63.

(1) Komora surađuje s tijelima vlasti, državne uprave i drugim organizacijama.

(2) Komora suradnju s tijelima iz stavka 1. ovoga članka u postupku izrade propisa iz područja državne izmjere i katastra nekretnina te drugih propisa koji se odnose na obavljanje geodetske djelatnosti ostvaruje:

– sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i pod zakonskih akata u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina te drugih propisa koji se odnose na obavljanje geodetske djelatnosti

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i pod zakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za članove Komore.

Članak 64.

(1) Komora u cilju realizacije interesa članova Komore, može surađivati s drugim komorama u zemlji i inozemstvu, udruženjima i drugim sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

(2) Komora surađuje sa znanstvenim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama te njihovim zajednicama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u području geodezije.

DIO TRINAESTI
OPĆI AKTI KOMORE

Članak 65.

(1) Opći akti Komore su statut, Kodeks strukovne etike, pravilnici, poslovnici, standard geodetskih usluga i drugi opći akti koje u okviru svoje nadležnosti i djelokruga rada donose tijela Komore.

(2) Akte iz stavka 1. ovoga članka potpisuje predsjednik Komore, osim akata Nadzornog odbora koje potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 66.

(1) Inicijativu za donošenje statuta, Kodeksa strukovne etike, pravilnika, poslovnika i drugih općih akata te za izmjene i dopune istih akata mogu dati predsjednik Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, i jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine.

(2) Inicijativa iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, prosljeđuje je radnom tijelu Komore nadležnom za normativne poslove koji u suradnji s glavnim tajnikom Komore izrađuje Nacrt prijedloga akta čije se donošenje ili izmjene ili dopune, traže.

(3) Dostavljeni Nacrt akta raspravit će Upravni odbor te se po okončanoj raspravi izrađuje Konačni prijedlog akta.

(4) Konačni prijedlog akta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga nadležnom tijelu Komore na donošenje.

Članak 67.

(1) Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Komore, a u Narodnim novinama kada je to propisano Zakonom ili tim općim aktom.

(2) Opći akti Komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

DIO ČETRNAESTI
TAJNIŠTVO KOMORE

Članak 68.

(1) Za obavljanje stručnih, pravnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova te za redovito i tekuće poslovanje Komora ima Tajništvo.

(2) Organizacija Tajništva Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadataka Komore, utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

(3) Radom Tajništva Komore upravlja glavni tajnik Komore.

(4) Upravni odbor može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(5) Ustroj, rad i organizacija te ostala pitanja vezana za rad Tajništva propisuje se pravilnikom o radu i drugim općim aktima koje donosi Skupština.

DIO PETNAESTI
FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 69.

(1) Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim proračunom prihoda i rashoda na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova potrebnih za rad tijela, radnih tijela i tajništva Komore te drugih predvidivih tekućih troškova.

(2) Plan prihoda i rashoda Upravni odbor donosi u obliku prijedloga, najkasnije do kraja tekuće godine, a Skupština ga prihvaća najkasnije do kraja mjeseca siječnja sljedeće godine.

(3) Ako Skupština do roka iz stavka 2. ovoga članka ne donese financijski proračun, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun Komore za tekuću godinu.

Članak 70.

(1) Sredstva za obavljanje djelatnosti Komore osiguravaju se od:

1. upisnina, članarina, vlastitih prihoda Komore

2. novčanih kazni izrečenih u stegovnim postupcima protiv članova Komore

3. naknada troškova stegovnog postupka

4. naknada za usluge koje pruža Komora

5. donacija

6. prihoda od obavljanja javnih ovlasti

7. ostalih prihoda iz drugih izvora.

(2) Sredstvima Komore iz stavka 1. ovoga članka financira se:

1. promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa članova Komore

2. promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava stručnog usavršavanja

3. obavljanje poslova i zadataka Komore te izvršavanje javnih ovlasti

4. materijalno kadrovski uvjeti za rad

5. ostale potrebe u skladu s općim aktima i odlukama tijela Komore.

Članak 71.

(1) U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

DIO ŠESNAESTI
ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 72.

Prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva uređuju se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

DIO SEDAMNAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

(1) Komora je dužna uskladiti organizaciju i opće akte s odredbama ovoga Statuta i Zakona te s odredbama drugih propisa koji uređuju obavljanje stručnih geodetskih poslova u području državne izmjere i katastra nekretnina i drugim područjima i zakona koji uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

(2) Komora je dužna u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda izvršiti upis usklađenja djelatnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 74.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta predsjednik Komore, Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izabrani i imenovani prema odredbama Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine« br. 52/09, 7/10 i 40/17.), nastavljaju s radom do isteka mandata, odnosno do isteka roka na koji su imenovani.

Članak 75.

Do dana stupanja na snagu općih akata koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Statuta, i dalje se primjenjuju važeći opći akti potrebni za rad Komore koji su doneseni na temelju Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine« br. 52/09, 7/10, 39/17 i 40/17.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i ovoga Statuta.

Članak 76.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga Statuta daje Skupština Komore.

Članak 77.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine« br. 52/09, 7/10 i 40/17.).

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 002-01/18-03/1

Urbroj: 507-01-18-7

Zagreb, 22. studenoga 2018.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., v. r.