• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pristup informacijama


Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije raspolaže brojnim informacijama koje proizlaze iz djelokruga njezinoga rada.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije:
- uspostavlja i vodi Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,
- uspostavlja i vodi Evidenciju počasnih članova Komore,
- uspostavlja i vodi Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,
- uspostavlja i vodi Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije,
- uspostavlja i vodi Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije koji sadržava i suglasnost Državne geodetske uprave,
- uspostavlja i vodi Upisnik zajedničkih geodetskih ureda koji sadržava i suglasnost Državne geodetske uprave,
- uspostavlja i vodi Evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,
- uspostavlja i vodi Evidenciju odobrenja iz članka 17. Zakona,
- uspostavlja i vodi Evidenciju potvrda i odluka iz članka 18. Zakona, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
- izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,
- vodi Evidenciju o prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,
- vodi Evidenciju o stegovnim postupcima,
- vodi Evidenciju o članovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije,
- vodi Evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,
- vodi i druge evidencije propisane ovim statutom,
- unaprjeđuje geodetsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i interesa trećih osoba,
- čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije te osigurava uvjete za pravilno obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja, drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama,
- surađuje s mjerodavnom državnom upravom i drugim državnim tijelima te daje odgovarajuća izvješća i podatke u postupku nadzora nad radom Komore,
- predstavlja članove Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- izdaje Glasilo i druge publikacije te vodi internetsku stranicu,
- rješava u sporovima svojih članova čije rješavanje ovlašteni inženjeri geodezije sporazumno povjeravaju arbitraži Komore te u sporovima trećih osoba, koje rješavanje povjere Komori,
- nadzire rad ovlaštenih inženjera geodezije u zajedničkim uredima, samostalnim uredima te drugim pravnim osobama u kojima ovlašteni inženjeri geodezije obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom,
- provodi trajno stručno usavršavanje svojih članova, te s tim u vezi uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa stručnim društvima i fakultetima te odgovarajućim pravnim i fizičkim osobama,
- razvija strukovnu etiku,
- skrbi se da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu s posebnim zakonima obavljaju svoje poslove, te promiče materijalne interese ovlaštenih inženjera geodezije, štiti materijalne interese naručitelja usluga mogućim organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti,
- uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama i međunarodnim organizacijama, kao i s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama,
- organizira skupove ovlaštenih inženjera geodezije,
- osigurava pristup informacijama o svojem radu u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti, ukoliko je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom, ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
- onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprečavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,
- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
- izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,
- onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,
- ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno na internetskoj stranici, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije