Na temelju članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/6, URBROJ: 507-01-21-2, od 7.1.2021., Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije utvrđuje pročišćeni tekst Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Pročišćeni tekst Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije obuhvaća Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-8, od 17.12 2020. godine, objavljen na mrežnim stranicama Komore dana 18.12.2020. godine, te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/6, URBROJ: 507-01-21-2, od 7.1.2021., objavljen na mrežnim stranicama Komore dana 14.1.2021., kada je i stupio na snagu.

KLASA:         003-04/21-01/1

URBROJ:       507-02-21-4

Zagreb,            15.1.2021.

 

 

 

 

 

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

 

Adrijan Jadro, dipl. ing. geod., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. povlaka 13. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (Narodne novine, broj 109/2018.), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 5. (virtualnoj) sjednici održanoj 17.12.2020. godine, te 6. (dopisnoj) sjednici održanoj elektroničkim putem od 30.12.2020. do 7.1.2021. godine, donijela je

 

PRAVILNIK O UPISIMA, ODLUKAMA, ODOBRENJIMA I POTVRDAMA
HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

I.                   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Komora) na temelju javnih ovlasti iz Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Statut) rješava u postupcima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Imenik), upisnike i evidencije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, u postupcima izdavanja odobrenja, potvrda ili odluka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane fizičke osobe, uključujući i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Članak 2.

Ovim se pravilnikom pobliže uređuje način rada i postupci u nadležnosti Odbora za upis Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u rješavanju pojedinačnih zahtjeva za upis u Imenik, upisnike i evidencije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, postupak izdavanja odobrenja, potvrda ili odluka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih geodetskih poslova za strane fizičke osobe, uključujući i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te druga pitanja iz nadležnosti Odbora za upis.

II.                  POSTUPAK UPISA

Upis u Imenik

Članak 3.

(1)   Stručne geodetske poslove određene Zakonom u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije sukladno Zakonu, odnosno koja je upisana u Imenik.

(2)   Upisom u Imenik smatra se da su ovlašteni inženjeri geodezije prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenima Zakonom, Statutom, aktima Komore, te posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 4.

(1)   Zahtjev za upis u Imenik podnositelj zahtjeva podnosi Komori.

(2)   O ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik odlučuje Odbor za upis u skladu s uvjetima koji su propisani Zakonom i Statutom.

(3)   Obrazac zahtjeva za upis u Imenik objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

Članak 5.

(1)   Zahtjevu za upis u Imenik, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže dokaze:

-        da je završio odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke;

-        da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija proveo na odgovarajućim poslovima u struci kao vježbenik-kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije najmanje dvije godine ili bio zaposlen na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba najmanje tri godine;

-        da je položio ili da mu je u skladu s Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) priznat položeni stručni ispit;

-        da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 i 77/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), te za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - ispravak i 101/17).

(2)   U trajanje propisanog vježbeničkog staža za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, iz stavka 1. podstavak 2. ovoga članka, obračunat će se i vrijeme koje su vježbenici proveli radeći pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije do 1.1.2010. godine, te vrijeme rada na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

(3)   Dokazi iz stavka 1. ovoga članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija samo na traženje službene osobe.

Članak 6.

Strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije i članstvo u Komori stječe se rješenjem o upisu u Imenik.

 

Upis stranih fizičkih osoba u Imenik

Članak 7.

(1)   Strane fizičke osobe imaju pravo trajno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije ako imaju stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore kojim se propisuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te pravila za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija, te da su osigurane od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogle učiniti investitoru ili drugim osobama sukladno ovom Zakonu, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

(2)   Strane ovlaštene fizičke osobe imaju pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako su upisane u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Komori.

(3)   Zahtjev za upis u Imenik strane fizičke osobe podnose Komori.

(4)   O ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik odlučuje Odbor za upis u skladu s uvjetima koji su propisani Zakonom, Statutom, posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore kojim se propisuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te pravila za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(5)   Obrazac zahtjeva za upis u Imenik objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

(6)   Zahtjevu za upis u Imenik prethodi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koji provodi Komora u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore kojim se propisuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te pravila za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(7)   Zahtjevu za upis u Imenik, u skladu s uvjetima propisanim propisima iz stavka 4. ovog članka, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže dokaze:

-        Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije;

-        Dokaz o nekažnjavanju;

-        Dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti investitoru ili drugim osobama sukladno ovom Zakonu, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

(8)   Dokazi iz stavka 7. ovoga članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija samo na traženje službene osobe.

Upis u Evidenciju osoba kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija

Članak 8.

(1)   Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova provodi i rješenje o tome donosi Komora na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i Pravilnikom o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(2)   Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije fizičke osobe podnose Komori.

(3)   Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

(4)   Podaci o osobama kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija upisuju se u Evidenciju osoba kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija, koja se vodi u Komori.

(5)   O žalbi protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije odlučuje Državna geodetska uprava.

(6)   Uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Upis u Evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove

Članak 9.

(1)   Strana ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a i Švicarske Konfederacije ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno i povremeno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Komoru, uz uvjet da:

-        ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore kojim se propisuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te pravila za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija;

-        je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogla učiniti investitoru ili drugim osobama sukladno ovom Zakonu, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

(2)   Uz gore navedenu izjavu podnositelj zahtjeva mora priložiti:

-        dokaz o državljanstvu;

-        potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a odnosno Švicarskoj Konfederaciji obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe;

-        uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju odnosno da mu nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije;

-        ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi;

-        dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju ili drugim osobama u skladu s ovim Zakonom.

(3)   Obrazac izjave objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

(4)   Ako se u državi iz koje dolazi strana fizička osoba stručni geodetski poslovi u svojstvu odgovorne osobe obavljaju bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz podstavke 4. gornjeg odlomka, uz izjavu se prilaže dokaz da je podnositelj izjave stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

(5)   Stranoj ovlaštenoj fizičkoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj Konfederaciji, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno visini osiguranja koje su dužni imati ovlašteni inženjeri geodezije u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena fizička osoba dužna je dodatno osigurati se.

(6)   Povodom gore navedene izjave podnositelja, Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za privremeno odnosno povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe i u slučaju pozitivne ocjene o tome izdaje potvrdu.

(7)   Navedena potvrda nije upravni akt i upisuje se u Evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove, koja se vodi u Komori.

(8)   Izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj.

Povodom druge i sljedećih izjava Komora ocjenjuje je li riječ o privremenom i povremenom obavljanju stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe prema okolnostima pojedinog slučaja, uzimajući u obzir trajanje, učestalost, pravilnost i kontinuitet u pružanju usluga.

(9)   Uz zahtjev za ponovno izdavanje potvrde, ako je osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu za koje je dokaz dostavljen prestalo važiti, potrebno je priložiti dokaz o važećem osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju ili drugim osobama. Ako je došlo do bitnih promjena okolnosti temeljem kojih je izdana potvrda, zahtjevu za ponovno izdavanje potvrde podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dokumentaciju odlučnu za ocjenu te bitne promjene.

(10)           Akt o ponovnom izdavanju potvrde odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za ponovno izdavanje potvrde upisuje se u Evidenciju stranih fizičkih ovlaštenih osoba koje povremeno ili privremeno obavljaju stručne geodetske poslove, koja se vodi u Komori. Protiv rješenja o odbijanju dopuštena je žalba koja se podnosi Državnoj geodetskoj upravi.

(11)           Odredbe iz ove glave ne primjenjuju se na državljane trećih zemalja.

Mirovanje članstva u Komori

Članak 10.

(1)   Odbor za upis odobrava status mirovanja članstva u Komori po zahtjevu ovlaštenog inženjera geodezije.

(2)   Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati obrazloženje (razlog zbog kojeg se zahtjev podnosi).

(3)   Odbor za upis o podnesenom zahtjevu odlučuje izdavanjem rješenja po hitnom postupku.

(4)   Ako se o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ne odluči u roku od  osam dana od dana njegova podnošenja, smatra se da je mirovanje odobreno.

(5)   Podnositelj zahtjeva je po okončanom postupku i dobivanju statusa mirovanja članstva obvezan u Komori pohraniti iskaznicu i pečat.

Brisanje iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije

Članak 11.

(1)   Ako Odbor za upis utvrdi da ovlašteni inženjer geodezije pri upisu u Imenik nije udovoljavao uvjetima iz članka  67. Zakona ili da je prestao ispunjavati uvjete po kojima je upisan, donijet će po službenoj dužnosti rješenje o  njegovom brisanju iz Imenika, te mu oduzeti iskaznicu i pečat.

(2)   U slučaju redovitog prestanka članstva u Komori u skladu sa Zakonom, Odbor za upis donosi rješenje o brisanju iz Imenika.

Upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik

Članak 12.

(1)   Status vježbenika-kandidata za upis u Imenik stječe se upisom u Evidenciju vježbenika-kandidata.

(2)   Vježbenikom-kandidatom za upis u Imenik smatra se osoba koja je uspješno završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke.

(3)   Odbor za upis, temeljem uvida u upisnu dokumentaciju, donosi odluku o tome je li stupanj obrazovanja geodetske struke odgovarajući za stjecanje statusa vježbenika-kandidata za upis u Imenik.

Članak 13.

(1)   Zahtjev za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik u skladu s uvjetima propisanim Statutom i Programom vježbeničke prakse s načinom provedbe podnosi se Odboru za upis, na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2)   Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka kandidat za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata obvezno prilaže dokaz:

-        da je uspješno završio odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke;

-        da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 i 77/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), te za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - ispravak i 101/17);

-        da je u punom radnom vremenu u radnom odnosu sukladno propisima o radu, odnosno na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima kojima se potiče zapošljavanje, u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, a u kojem je u radnom odnosu i njegov mentor.

(3)   Dokazi iz stavka 2. ovoga članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija samo na traženje službene osobe.

Članak 14.

(1)   O podnesenom zahtjevu za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik odlučuje Odbor za upis u skladu s uvjetima propisanim Statutom i Programom vježbeničke prakse s načinom provedbe.

(2)   Vježbeniku kojem je odobren upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik izdaje se rješenje i iskaznica vježbenika-kandidata.

Članak 15.

Nakon završenog komorskog postupka za vježbenika-kandidata za upis u  Imenik Odbor za upis izdaje uvjerenje da je kandidat po završetku odgovarajućeg preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija uspješno završio propisani komorski postupak za vježbenika-kandidata za upis u Imenik u trajanju od dvije godine.

Komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik

Članak 16.

Komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik se sastoji od obavljanja stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije kojima se vježbenik uz pomoć mentora kao odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova priprema za buduće samostalno obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe, i stručnog usavršavanja u okviru programa stručnog usavršavanja koje organizira Komora.

Članak 17.

Komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Komoru traje dvije godine, odnosno kraće u slučajevima propisanim Zakonom, Statutom i Programom vježbeničke prakse s načinom provedbe.

Članak 18.

Vježbenička praksa za vježbenike-kandidate prema utvrđenom programu može se provoditi u više ureda odnosno pravnih osoba, odnosno kod više mentora, ali ne više od tri, osim ako za to ne postoji opravdani razlog. Rad u jednom uredu odnosno pravnoj osobi  za vježbenika ne može biti kraći od tri mjeseca, osim ako za to ne postoji opravdan razlog.

Članak 19.

(1)   Vježbenik može za mentora predložiti ovlaštenog inženjera geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja najmanje pet godina u statusu odgovorne osobe, a koji je iz redova ovlaštenih inženjera geodezije zaposlen u istom uredu odnosno pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti u kojoj je vježbenik zaposlen kao stručni suradnik.

(2)   Mentor može na vježbeničkoj praksi istodobno imati najviše tri vježbenika

(3)   Ukoliko mentor nije u uredu ili pravnoj osobi u kojoj se provodi vježbenička praksa zaposlen u punom radnom vremenu, broj vježbenika kojima istodobno može biti mentor određuje se na temelju broja sati njegovog zaposlenja u uredu ili pravnoj osobi u kojoj se vježbenička praksa provodi.

(4)   Navedeno iz stavka 3. ovog članka detaljno je propisano Programom vježbeničke prakse s načinom provedbe.

Članak 20.

(1)   Obim i vrsta stručnih geodetskih poslova koje će vježbenik-kandidat obavljati u toku vježbeničke prakse uvjetovani su poslovima koje obavlja mentor u svojstvu odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(2)   O tijeku obavljanja vježbeničke prakse vježbenik je dužan voditi Dnevnik rada vježbeničke prakse u koji se mjesečno upisuju radnje u okviru vježbeničke prakse koje je vježbenik obavljao.

(3)   Dnevnik rada vježbeničke prakse vodi se na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojim mrežnim stranicama i sastoji se od mjesečnih izvještaja koje mentor ovjerava svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera geodezije.

Članak 21.

(1)   Stručno usavršavanje u okviru programa stručnog usavršavanja koje organizira Komora vježbenik-kandidat ostvaruje sakupljanjem akademskih sati u skladu s odredbama Programa vježbeničke prakse s načinom provedbe kojima se regulira stručno usavršavanje vježbenika, te Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

(2)   Vježbenik je dužan u okviru programa stručnog usavršavanja koje organizira Komora u jednogodišnjem razdoblju ostvariti minimalno 30 akademskih sati provedeno u provedbi programa stručnog usavršavanja, prema kriteriju kako je Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove propisano za Razinu A.

Članak 22.

Propisani komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik smatrat će se uspješno obavljenim:

-        ako je trajao propisano vrijeme;

-        ako je obavljen pod propisanim nadzorom;

-        ako je vježbenik priložio izvještaj o obavljenim stručnim zadacima;

-        ako je vježbenik u okviru programa stručnog usavršavanja koje organizira Komora u jednogodišnjem razdoblju ostvario minimalno 30 akademskih sati provedeno u provedbi programa stručnog usavršavanja, prema kriteriju kako je Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove propisano za Razinu A;

-        ako je vježbenik priložio potpisana i obrazložena mišljenja svih mentora da je tijekom vježbeničke prakse stekao potrebne kompetencije koje ga po opsegu i sadržaju kvalificiraju za ovlaštenog inženjera geodezije.

Upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

Članak 23.

(1)   Ured ovlaštenog inženjera geodezije osniva se upisom u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije.

(2)   Zahtjev za osnivanje Ureda za obavljanje stručnih geodetskih poslova podnosi se Komori na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojim mrežnim stranicama, a o ispunjavanju uvjeta odlučuje Odbor za upis u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i Statutom.

(3)   Zahtjevu za osnivanje Ureda ovlaštenog inženjera geodezije obvezno se prilaže:

-        dokaz o poslovnoj sposobnosti;

-        dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova;

-        vlasnički list nekretnine (prostora) koji će se koristiti za ured;

-        suglasnost vlasnika odnosno suvlasnika prostora koje će se koristiti za ured u slučaju kada se ne radi o vlastitoj nekretnini ili ugovor o najmu prostora odnosno drugi odgovarajući dokument iz koje je razvidno da se prostor može koristiti za ured.

(4)   Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija dokumenta samo na traženje službene osobe.

(5)   Upis Ureda ovlaštenog inženjera geodezije u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije, Komora je dužna obaviti u roku od  osam dana od dana primitka urednog zahtjeva za upis.

Upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

Članak 24.

(1)   Više ovlaštenih inženjera geodezije može osnovati zajednički geodetski ured.

(2)   Zajednički geodetski ured osniva se na temelju ugovora te podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3)   Odbor za upis odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i Statutom.

(4)   Zahtjevu za osnivanje zajedničkog geodetskog ureda za obvezno se prilaže:

-        akt o osnivanju odnosno ugovor o uređenju međusobnih odnosa i prava članova zajedničkog geodetskog ureda;

-        dokaz o poslovnoj sposobnosti – za svakog podnositelja posebno;

-        dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  – za svakog podnositelja posebno;

-        vlasnički list nekretnine (prostora) koji će se koristiti za zajednički geodetski ured

-        suglasnost vlasnika odnosno suvlasnika prostora koje će se koristiti za zajednički geodetski ured u slučaju kada se ne radi o vlastitoj nekretnini ili ugovor o najmu prostora odnosno drugi odgovarajući dokument iz koje je razvidno da se prostor može koristiti za ured.

Članak 25.

(1)   Ugovor o osnivanju zajedničkog geodetskog ureda razmatra Odbor za upis koji je za taj slučaj ovlašten pribaviti i pravno mišljenje.

(2)   Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda objavljen je na mrežnim stranicama Komore.

(3)   Dokumenti koji se predaju uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija dokumenta samo na traženje službene osobe.

(4)   Upis zajedničkog geodetskog ureda u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda, Komora je dužna obaviti u roku od osam dana od dana primitka urednog zahtjeva za upis.

Upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Članak 26.

(1)   Stručne geodetske poslove iz Zakona u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: stručni suradnik) može obavljati osoba koja ima akademski naziv magistar inženjer geodezije, osoba koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer geodetskog usmjerenja i osoba koja je stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije odnosno osoba koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke, ako je upisana u Evidenciju.

(2)   Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika može obavljati i osoba koja ima status vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, ako je upisana u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(3)   Stručne geodetske poslove iz Zakona u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: suradnik) može obavljati osoba koja ima stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako je upisana u Evidenciju.

Članak 27.

Stručni suradnik i suradnik za svoj rad odgovorni su ovlaštenom inženjeru geodezije. Stručne geodetske poslove u uredima propisanim Zakonom i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti može obavljati samo stručni suradnik ili suradnik koji je u tim uredima ili pravnoj osobi u radnom odnosu sukladno propisima o radu odnosno koji se u njima stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa i koji nije zaposlen kod drugog poslodavca na stručnim geodetskim poslovima.

Članak 28.

(1)   Stručni suradnik i suradnik upisuju se u Evidenciju na temelju prijave ovlaštene osobe ureda određenih Zakonom odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje geodetske djelatnosti uz kumulativno ispunjenje slijedećih uvjeta:

-        da su stekli odgovarajući stupanj stručne geodetske spreme;

-        da su zaposleni u uredima određenim ovim Zakonom ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti odnosno da se u njima nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, i da nisu zaposleni kod drugog poslodavca na stručnim geodetskim poslovima.

(2)   Prijavu za upis poslodavac podnosi Odboru za upis na za to propisanom obrascu koji se preuzima sa mrežnih stranica Komore. Uz prijavu obavezno treba priložiti i potpisanu izjavu stručnog suradnika i suradnika da je suglasan sa prijavom poslodavca.

(3)   Prijavi iz stavka 2. ovoga članka poslodavac obvezno prilaže dokaz:

-        Uvjerenje da je stručni suradnik ili suradnik položio ili da mu je u skladu s Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) priznat položeni stručni ispit (ukoliko ga je položio);

-        Vlastoručno potpisana suglasnost stručnog suradnika ili suradnika za podnošenje ove prijave

-        Dokaz o stečenom odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)

(4)   Dokazi iz stavka 3. ovoga članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija samo na traženje službene osobe.

Članak 29.

(1)   U Evidenciju se mogu upisati osobe odgovarajućega stupnja stručne spreme geodetske struke koje su zaposlene u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova u kojoj su zaposleni jedan ili više ovlaštenih inženjera geodezije.

(2)   Po upisu u Evidenciju stručnom suradniku i suradniku Komora izdaje iskaznicu stručnog suradnika i suradnika.

Članak 30.

(1)   Osoba koja obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika dužna je položiti stručni ispit.

(2)   Stručni suradnik upisan u Evidenciju mora položiti stručni ispit u roku od dvije godine od dana upisa u Evidenciju. Stručni suradnik može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon proteka godine dana od dana upisa u Evidenciju.

(3)   Suradnik upisan u Evidenciju mora položiti stručni ispit u roku od godine dana od dana upisa u Evidenciju. Suradnik može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon proteka devet mjeseci od dana upisa u Evidenciju.

(4)   Stručni ispit polaže se u Državnoj geodetskoj upravi. Ravnatelj Državne geodetske uprave pravilnikom detaljno propisuje način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

(5)   Osoba koja u propisanim rokovima ne položi stručni ispit rješenjem Komore brisat će se iz Evidencije.

(6)   Strana osoba koja u propisanim rokovima ne položi stručni ispit ili u istim rokovima ne ishodi rješenje Komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova brisat će se iz Evidencije. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova provodi i rješenje o tome donosi Komora na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i općim aktom Komore.

Brisanje iz Evidencije stručnih suradnika i suradnika

Članak 31.

(1)   Iz Evidencije se briše osoba:

-        ako ne položi odgovarajući stručni ispit do roka propisanoga Zakonom;

-        na zahtjev poslodavca, čiju opravdanost ocjenjuje Odbor;

-        na vlastiti zahtjev;

-        ako postane trajno zdravstveno nesposobna za obavljanje stručnih geodetskih poslova;

-        ako prekine radni odnos u uredima propisanima Zakonom ili pravnim osobama registriranima za obavljanje stručnih geodetskih poslova;

-        ako je umrla.

(2)   Osoba koja je brisana iz Evidencije iz razloga što nije položila odgovarajući stručni ispit do roka propisanoga Zakonom ne može ponovo biti upisana u Evidenciju dok ne položi odgovarajući stručni ispit.

(3)   O prestanku radnog odnosa stručnog suradnika i suradnika u uredima propisanima Zakonom ili pravnim osobama registriranima za obavljanje stručnih geodetskih poslova poslodavac je dužan obavijestiti Komoru u roku osam dana. O prestanku radnog odnosa Komoru može obavijestiti i stručni suradnik i suradnik.

(4)   Po brisanju iz Evidencije stručni suradnik i suradnik dužan je Komori vratiti iskaznicu stručnog suradnika i suradnika.

Članak 32.

(1)   U slučaju zaposlenja stručnog suradnika i suradnika u drugom organizacijskom obliku obavljanja stručnih geodetskih poslova, novi poslodavac dužan je o tome obavijestiti Komoru u roku osam dana. Zahtjev za upis promjene podataka u Evidenciji poslodavac podnosi na za to propisanom obrascu koji se preuzima sa mrežnih stranica Komore. Uz zahtjev obavezno treba priložiti i potpisanu izjavu stručnog suradnika i suradnika da je suglasan sa zahtjevom novog poslodavca.

(2)   U slučaju promjene poslodavca stručni suradnik i suradnik dužan je Komori vratiti iskaznicu stručnog suradnika i suradnika a Komora će mu potom izdati novu iskaznicu.

Članak 33.

(1)   U postupcima za upis u Evidenciju, promjenu podataka u Evidenciji i brisanje iz Evidencije odlučuje Odbor za upis Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Prilikom podnošenja zahtjeva za upis podnositelj je dužan priložiti dokaz o uplati naknade za upis u Evidenciju. U slučaju odbijanja zahtjeva za upis u Evidenciju uplaćeni iznos naknade za upis u Evidenciju zadržava Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije kao naknadu za dio troškova postupka.

(2)   Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu u Evidenciju, promjeni podataka u Evidenciji i brisanju iz Evidencije dopuštena je žalba. Žalba se podnosi Državnoj geodetskoj upravi.

RAD ODBORA ZA UPIS

Članak 34.

(1)   Odbor za upis provodi postupke upisa na način koji ocijeni svrsishodnim i primjerenim, pri tome uvažavajući sljedeća načela:

-        rješavanje i postupanje će obavljati u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima (načelo zakonitosti);

-        pri vođenju postupka strankama će omogućiti da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava drugih osoba ni u suprotnosti sa Zakonom utvrđenim javnim interesom (zaštita prava građana i zaštita javnog interesa);

-        osigurat će efikasno ostvarivanje prava i interesa (načelo efikasnosti);

-        u postupku će utvrditi pravo stanje stvari, i u tom cilju utvrdit će sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja (načelo materijalne istine);

-        odlučit će po svojem uvjerenju koje će se činjenice uzeti kao dokazane, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka (ocjena dokaza);

-        samostalno će voditi postupak, samostalno utvrđivati činjenice i okolnosti i na podlozi utvrđenih činjenica i okolnosti primjenjivat će propise na konkretan slučaj (samostalnost u rješavanju);

-        postupak će voditi brzo i sa što manje troškova i gubitka vremena ali tako da pribavi sve što je potrebno za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje zakonitog i pravilnog rješenja (ekonomičnost postupka).

(2)   U postupcima upisa u Imenik, upisnike i evidencije Komore te u postupcima u kojima će odlučivati o stjecanju i gubitku određenog prava, Odbor za upis primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.

Članak 35.

Odbor za upis pojedinačne zahtjeve za upis rješava neposredno po skraćenom postupku na temelju navedenih činjenica i podnesenih dokaza na podlozi kojih se može utvrditi da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete za upis u Imenik te odgovarajuće upisnike ili evidencije Komore.

Članak 36.

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik, upisnike i evidencije prekinut će se ako je podnositelj zahtjeva u međuvremenu osuđen za kaznena djela iz članka 67. stavak 1. podstavak 4. Zakona.

Članak 37.

(1)   Ukoliko Odbor za upis utvrdi da je zahtjev za upis u Imenik, upisnik ili evidenciju Komore u skladu s odredbama ovoga pravilnika te Zakona i Statuta nepotpun, zaključkom će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni zahtjev u roku koji ne može biti kraći od petnaest niti duži od šezdeset dana.

(2)   Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dopuni zahtjev, predsjednik Komore donosi rješenje kojim se zahtjev odbacuje.

(3)   Protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva dopuštena je žalba. O žalbi rješava Državna geodetska uprava.

Članak 38.

(1)   Predsjednik Komore na podlozi činjenica utvrđenih u postupku donosi odgovarajuće rješenje o upisu u Imenik, upisnike i evidencije Komore u roku od osam dana od dana primitka urednog i opravdanog zahtjeva.

(2)   Ukoliko Odbor za upis utvrdi da zahtjev za upis u Imenik, upisnike i evidencije Komore nije opravdan, iz razloga koji su propisani Zakonom i Statutom te drugim pozitivnim propisima, predsjednik Komore donosi rješenje kojim se zahtjev odbija.

(3)   Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka dopuštena je žalba. O žalbi rješava Državna geodetska uprava.

(4)   Ukoliko ne bi bilo moguće izdati rješenje u roku iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik Komore će podnositelju zahtjeva izdati potvrdu o predaji zahtjeva za upis u Imenik, upisnike i evidencije Komore.

Članak 39.

(1)   Odgovarajuće rješenje koje izdaje Komora po prethodno podnesenom zahtjevu sadržava: uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, uputu o pravnom lijeku, naziv Komore s brojem i datumom rješenja, potpis službene osobe i pečat s grbom Republike Hrvatske.

(2)   Uvod rješenja sadrži: naziv Komore, propis o nadležnosti Komore za donošenje rješenja, ime stranke i oznaku predmeta postupka.

(3)   Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno. Dispozitiv mora biti kratak i određen, a kad je potrebno može se podijeliti u više točaka.

(4)   Obrazloženje rješenja može sadržavati kratko izlaganje zahtjeva stranke i pozivanje na pravne propise na temelju kojih je stvar riješena.

(5)   Uputom o pravnom lijeku stranka se obavještava da može izjaviti koja se podnosi Državnoj geodetskoj upravi u roku od 15 dana od dana urednog primitka rješenja.

(6)   Rješenje potpisuje predsjednik Komore.

(7)   Rješenje se podnositelju zahtjeva dostavlja u izvorniku ili u ovjerenom prijepisu.

Zaključak

Članak 40.

(1)   U postupku rješavanja zahtjeva za odgovarajući upis u Komoru zaključkom se može odlučiti o pitanjima koja se tiču samog postupka.

(2)   Zaključkom se odlučuje i o onim pitanjima koja se kao sporedna pojave u svezi s provođenjem postupka, a koja se ne rješavaju rješenjem.

(3)   Ako se zaključkom nalaže izvršenje neke radnje, odredit će se i rok u kojem se ta radnja ima izvršiti. Protiv zaključka ne može se izjaviti žalba.

Ispravljanje grešaka u rješenju

Članak 41.

Komora može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijeto ili u njegovim ovjerenim prijepisima. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Donošenje odluka

Članak 42.

(1)   Odbor za upis čine četiri člana koje iz reda svojih članova bira Skupština Komore i predsjednik Komore.

(2)   Radom Odbora za upis rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati i koji potpisuje pojedinačne akte koje donosi Odbor za upis.

(3)   Odbor za upis provodi svoje zadaće u sklopu dobivenih javnih ovlasti na temelju Zakona.

(4)   Član Odbora za upis mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i pet godina radnog iskustva u statusu ovlaštenog inženjera geodezije, kojem članstvo nije u mirovanju.

(5)   Sjednicu Odbora za upis saziva i vodi predsjednik Komore.

(6)   Odbor za upis odluke donosi većinom glasova svih članova.

(7)   O radu Odbora za upis na sjednicama vodi se zapisnik. Sve odluke Odbora za upis unose se u zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Komore.

(8)   Radom Odbora za upis rukovodi predsjednik Komore ili član Upravnog odbora koji ga mijenja.

(9)   Pravne poslove za Odbor za upis obavlja glavni tajnik Komore ili pravni savjetnik Komore, a administrativne poslove obavlja službenik Tajništva Komore.

III.                    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1)   Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG, KLASA: 003-000/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-6, 25. ožujka 2010. godine.

(2)   Postupci za upis u Imenik, upisnike i evidencije Komore započeti po odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine, broj 152/08, 61/11 i 56/13) do stupanja na snagu Zakona dovršit će se po odredbama tog zakona i općih akata donesenih na temelju tog zakona.

Članak 44.

Stručni suradnici i suradnici upisani u Evidenciju koji imaju status mirovanja ostvaren temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-040/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, 15. veljače 2010. godine, brišu se iz Evidencije.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-040/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, 15. veljače 2010. godine.

Članak 46.

(1)   Iznos upisnine odnosno naknada vezanih uz postupke prema ovom pravilniku određene su posebnom odlukom.

(2)   U slučaju kada podnositelj zahtjeva odustane od zahtjeva na njegov zahtjev uplaćeni iznos će biti vraćen u cijelosti.

(3)   U slučaju odbacivanja ili odbijanja zahtjeva prema odredbama ovog pravilnika uplaćeni iznos se ne vraća.

Članak 47.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Komore.