HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinac 2020.

Temeljem članka 50. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), članka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018), te članka 5. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-9, od 17.12.2020. godine, Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na 14. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine donio

 

 

PRAVILNIK

 

O UNUTARNJEM USTROJSTVU

I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

1. Opće odredbe

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

-        unutarnji ustroj i organizacijska struktura Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Komora),

-        sistematizacija radnih mjesta,

-        broj izvršitelja za svako pojedino radno mjesto,

-        uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta (vrsta i stupanj stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna specifična i/ili dodatna znanja i vještine),

-        opis poslova radnog mjesta,

-        druga pitanja u vezi sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Komore.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1)   Radna mjesta i potreban broj radnika utvrđuju se u skladu s organizacijskom strukturom Komore.

(2)   Pod radnim mjestom podrazumijeva se skup istih ili srodnih poslova i zadataka u okviru djelatnosti Komore koje kao stalan sadržaj rada može u radnom vremenu obaviti jedan ili više radnika određene vrste i stupnja stručne spreme, radnog iskustva i drugih znanja, odnosno, radnih sposobnosti.

2. Unutarnji ustroj i organizacijska struktura

Članak 4.

(1)   Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je pravna osoba s javnim ovlastima.

(2)   Tijela Komore propisana Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Statut) su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik, te druga tijela propisana Zakonom i Statutom (Shema br.1).

Članak 5.

(1)   Za obavljanje poslova iz djelokruga  Komore, u skladu sa Zakonom, osnovano je Tajništvo Komore.

(2)   Tajništvo Komore je tijelo koje obavlja stručne, administrativne i pravne poslove, te vodi redovito i tekuće poslovanje Komore.

(3)   Tajništvo Komore čine glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih radnika (Shema br.2).

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA HKOIG

Shema br.1

 

NADZORNI ODBOR,SKUPŠTINA,PREDSJEDNIK KOMORE,UPRAVNI ODBOR ,ODBOR ZA UPIS,ODBOR ZA ETIKU, STRUČNA PITANJA I PROPISE,ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE 

,STEGOVNA TIJELA
Stegovni sud
Viši stegovni sud
Stegovni tužitelj

,ZAKLADA,PODRUČNI ODBORI

ODBORI
,POVJERENSTVA I DRUGE RADNE SKUPINE,TAJNIŠTVO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PO OSIJEK

 

PO RIJEKA
PO SPLIT
PO VARAŽDIN
CENTAR ZA MIRENJJE
PO ZAGREB
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TAJNIŠTVA HKOIG

 

Shema br.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Sistematizacija radnih mjesta

Članak 6.

Nazivi radnih mjesta u Tajništvu Komore, broj izvršitelja za svako pojedino radno mjesto, uvjeti koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta, opis poslova radnog mjesta i koeficijenti složenosti poslova su sljedeći:

 

Broj radnog mjesta

1.

Naziv radnog mjesta:

GLAVNI TAJNIK

Broj izvršitelja:

1

Koeficijent plaće:

1,60 - 2,20

Potrebna stručna sprema:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne ili geodetske struke

Potrebno radno iskustvo:

najmanje 5 godina na istim ili sličnim poslovima

Strani jezik:

znanje najmanje jednog stranog jezika

Poznavanje informatičkih sustava:

·         znanje korištenja MS Office paketa

·         znanje korištenja e-maila

·         znanje korištenja interneta

Poslovi radnog mjesta:

·         rukovođenje radom tajništva Komore i koordinacija rada tijela Komore

·         praćenje i provedba mjera kadrovske politike Komore, praćenje statusnih prava radnika, njihovog rada i napredovanja u radu

·         nadziranje pravovremenosti izvršavanja radnih zadataka od strane radnika Komore, osobito rješavanja podnesaka iz nadležnosti Komore sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti

·         rad na kontinuiranom unaprjeđenju međusobne komunikacije između tijela Komore

·         izrada izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom Komore

·         sudjelovanje u izradi prijedloga Plana prihoda i rashoda Komore i praćenje njegovog izvršavanja

·         koordiniranje i vođenje poslova izrade godišnjeg plana nabave i evidencije nabava

·         obavljanje nadzora nad korištenjem financijskih sredstava u skladu s planiranim aktivnostima i projektima

·         usklađivanje rada tijela Komore na izradi propisa iz djelokruga Komore i koordiniranje pravnih poslova

·         stručna pomoć tijelima Komore i upozoravanje na zakonske i druge propise

·         izrada prijedloga pravilnika, naredbi, naputaka i drugih akata iz djelokruga Komore

·         praćenje i osiguravanje usklađenosti općih i ostalih akata Komore međusobno, te njihove usklađenosti sa zakonima i drugim propisima; predlaganje izmjena akata Komore i izrada prijedloga izmjena

·         izvršavanje zadaća na izradi i donošenju nacrta propisa kojima se uređuje geodetska djelatnost

·         objedinjavanje primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave

·         sudjelovanje u izradi mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona kojima se propisuju stručni geodetski poslovi, geodetska djelatnost te rad i ustrojstvo Komore

·         praćenje zakona i drugih propisa, predlaganje zakonodavne aktivnosti Komore

·         davanje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Komore

·         pripremanje odgovora i očitovanja na zahtjeve članova Komore

·         priprema i obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima upućenima Komori,

·         izvještavanje predsjednika o tome obavljaju li se poslovi unutar Tajništva i drugih tijela Komore u skladu s propisima kojima se uređuje djelokrug rada Komore, u svako doba, na zahtjev predsjednika

·         tehnička priprema, obrada i provedba sjednica Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Komore, te svih ostalih aktivnosti ovih tijela

·         izrada nacrta dopisa u ime tijela Komore

·         organizacija putovanja za potrebe tijela Komore i prijam posjetitelja

·         organizacija Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije (rukovodeći poslovi)

·         zastupanje politike tijela Komore

·         izvršavanje zadaća u odnosima s Državnom geodetskom upravom, ministarstvima, Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i drugim tijelima državne vlasti

·         ostvarivanje suradnje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

·         komunikacija s komorama, udrugama i drugim profesionalnim organizacijama u zemlji i inozemstvu radi uspostavljanja suradnje

·         priprema stručnih informacija radi promicanja i unapređenja geodetske struke, posebice za potrebe uređivanja mrežnih stranica Komore i drugih medija informiranja

·         sudjelovanje u pripremi materijala za stručni razvoj izdavačke djelatnosti Komore i briga o stručnoj knjižnoj građi (predlaganje koncepcija i sadržaja priručnika, zbornika, tekstova za objavu na web stranici, drugim medijima i sl.),

·         drugi poslovi prema potrebi

Vještine/sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto:

 

·        komunikacijske vještine

·        vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku

·        vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku

·        vještine prezentacije

·        vještina donošenja odluka u stresnim okolnostima

·        vještina i spremnost brzog usvajanja novih znanja

·        organizacijske sposobnosti

·        timski rad

 

 

Broj radnog mjesta

2.

Naziv radnog mjesta:

STRUČNI TAJNIK

Broj izvršitelja:

1

Koeficijent plaće:

1,30 – 1,90

Potrebna stručna sprema:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodetske struke

Potrebno radno iskustvo:

-

Posebni uvjet:

najmanje 5 godina u statusu ovlaštenog inženjera geodezije

Strani jezik:

znanje najmanje jednog stranog jezika

Poznavanje informatičkih sustava:

·         znanje korištenja MS Office paketa

·         znanje korištenja e-maila

·         znanje korištenja interneta

Poslovi radnog mjesta:

·         stručna priprema i podrška svim tijelima Komore za potrebe održavanja sjednica tijela Komore i drugih sastanaka na razini Komore

·         priprema materijala za sjednice Odbora za etiku, stručna pitanja i propise, sudjelovanje na sjednicama Odbora, sastavljanje zapisnika i pružanje pomoći u radu Odbora, kao i radnih skupina koje proizlaze iz Odbora za etiku, stručna pitanja i propise

·         sudjelovanje u redovitom i izvanrednom nadzoru nad radom ovlaštenih inženjera geodezije

·         stručni poslovi vezani uz članstvo i evidencije koje Komora vodi kao pravne osobe s javnim ovlastima

·         stručna podrška u izradi akata za potrebe stegovnih i upravnih postupaka

·         izrada odgovora, nacrta stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom propisa

·         priprema  nacrta akata u vezi s podnescima upućenima Komori

·         zaprimanje upita putem telefona, faxa ili elektroničke pošte u svezi sa stručnim pitanjima, te sudjelovanje u izradi odgovora

·         potpora članstvu i drugim pravnim i fizičkim osobama sukladno zakonu i javnom
interesu, vezano uz stručna pitanja iz područja geodezije

·         sudjelovanje u aktivnostima radi izvršavanja zadaća u odnosima s Državnom geodetskom upravom, ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti

·         obavljanje stručnih poslova Komore u vezi s izradom nacrta propisa koji se odnose na geodetsku djelatnost

·         stručna potpora tijelima Komore u izradi nacrta mišljenja na zakonske propise i provedbene akte koji se dostavljaju na mišljenje Komori

·         drugi poslovi prema potrebi

Vještine/sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto:

 

·        komunikacijske vještine

·        vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku

·        vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku

·        vještine prezentacije

·        vještina donošenja odluka u stresnim okolnostima

·        vještina i spremnost brzog usvajanja novih znanja

·        organizacijske sposobnosti

·        timski rad

 

Broj radnog mjesta

3.

Naziv radnog mjesta:

VIŠI ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK                                         ZA PRAVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE

Broj izvršitelja:

1

Koeficijent plaće:

1,00 – 1,50

Potrebna stručna sprema:

završen najmanje preddiplomski specijalistički stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij

pravne, ekonomske ili geodetske struke

Potrebno radno iskustvo:

-

Posebni uvjet:

Ispunjavanje uvjeta za ovlaštenika zaštite na radu (stručnjaka zaštite na radu I. stupnja), a kako slijedi:

  • položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
  • priznat status stručnjaka zaštite na radu ili
  • posjedovanje uvjerenja o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Ukoliko radnik ne ispunjava gore navedene uvjete, dužan je položiti opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u Komori.

Strani jezik:

znanje najmanje jednog stranog jezika

Poznavanje informatičkih sustava:

·         znanje korištenja MS Office paketa

·         znanje korištenja e-maila

·         znanje korištenja interneta

Poslovi radnog mjesta:

·         razmjena sve potrebne dokumentacije sa računovodstvenim servisom te svih potrebnih informacija za pravilna knjiženja

·         praćenje i provedba propisa iz područja financijsko-planskih i računovodstvenih poslova, ukazivanje na pojavu neusklađenosti općih i ostalih akata Komore u odnosu na iste

·         vođenje evidencija o radnom vremenu, rasporedu godišnjih odmora i ostalih evidencija o zaposlenicima Komore

·         briga o pravilnom korištenju reprezentacije

·         priprema putnih naloga i obračuna, te briga o pravilnom korištenju i ispravnosti istih

·         utvrđivanje jesu li usluge/roba isporučeni sukladno ugovoru/narudžbenici, te likvidacija računa po uredno isporučenoj robi/uslugama

·         utvrđivanje ispravnosti dokumentacije temeljem koje se vrše isplate radnicima, kao i vanjskim suradnicima temeljem ugovora o dijelu, autorskih ugovora i druge dokumentacije, te likvidacija iste

·         obavljanje gotovinskih uplata i isplata na osnovu uredno likvidirane dokumentacije

·         izrada izlaznih računa

·         pomoć administrativnom službeniku pri izradi uplatnica za članarine i osiguranje članova Komore, te vršenje nadzora nad tim poslom

·         obavljanje poslova ovlaštenika za zaštitu na radu

·         praćenje i provedba propisa iz područja radno-pravnih odnosa, te zaštite na radu

·         izvještavanje predsjednika o zakonitosti rada Komore po pitanju financijskog poslovanja i zaštite na radu, te ukazivanje na neusklađenost općih i ostalih akata Komore sa zakonima i drugim propisima kojima su regulirana ova područja, u svako doba, na zahtjev predsjednika

·         kontrola naplate i korištenja sredstava od vlastitih prihoda

·         nabava osnovnih sredstava, tiskanica, uredskog materijala i ostale nabavke za potrebe Komore, te obavljanje poslova oko odabira najpovoljnijih dobavljača sukladno raspisanim natječajima i postupcima ograničenog prikupljanja ponuda

·         osiguravanje zakonitog i transparentnog provođenja postupaka nabave

·         organiziranje i vođenje evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara

·         obavljanje nadzora nad zakonitim i namjenskim korištenjem financijskih sredstava u skladu s planiranim aktivnostima i projektima

·         administrativna podrška radu stegovnih tijela Komore, te vođenje svih evidencija vezanih uz stegovna tijela i postupanja

·         administrativna podrška radu Centra za mirenje Komore te vođenje svih evidencija vezanih uz Centar za mirenje i postupanja

·         administrativna podrška radu Zaklade Komore, te vođenje svih evidencija vezanih uz Zakladu i postupanja,

·         zaprimanje upita putem telefona, faxa ili elektroničke pošte u vezi s plaćanjem obveza Komore ili prema Komori, te davanje informacija o istome

·         drugi poslovi prema potrebi

Vještine/sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto:

 

·        komunikacijske vještine

·        vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku

·        vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku

·        vještine prezentacije

·        vještina donošenja odluka u stresnim okolnostima

·        vještina i spremnost brzog usvajanja novih znanja

·        organizacijske sposobnosti

·        timski rad

 

Broj radnog mjesta

4.

Naziv radnog mjesta:

VIŠI ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK                                         ZA TEHNIČKE I INFORMATIČKE POSLOVE

Broj izvršitelja:

1

Koeficijent plaće:

1,00 – 1,50

Potrebna stručna sprema:

završen preddiplomski specijalistički stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij pravne, ekonomske, informatičke ili geodetske struke

Potrebno radno iskustvo:

-

Posebni uvjet:

-

Strani jezik:

znanje najmanje jednog stranog jezika

Poznavanje informatičkih sustava:

·         znanje korištenja MS Office paketa

·         znanje korištenja e-maila

·         znanje korištenja interneta

Poslovi radnog mjesta:

·         zaprimanje upita putem telefona, faxa ili elektroničke pošte u vezi s pitanjima koja se tiču prava na pristup informacijama, te osiguravanje neophodne pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih zakonom kojim se propisuje pravo na pristup informacijama

·         održavanje mrežnih stranica Komore u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama

·         osiguranje provedbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa kojima se uređuju ova pitanja u radu svih tijela Komore, na mrežnim stranicama i općenito pri informiranju

·         izvještavanje predsjednika o zakonitosti rada Komore po pitanju propisa u pogledu prava na pristup informacijama, osobito Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, te ukazivanje na pojavu neusklađenosti općih i ostalih akata Komore s Općom uredbom, zakonima i drugim propisima kojim je regulirano ovo područje, u svako doba, na zahtjev predsjednika

·         pripremanje materijala za sjednice Odbora za stručno usavršavanje, sudjelovanje na sjednicama, sastavljanje zapisnika i pružanje pomoći u radu Odbora

·         vođenje svih evidencija vezanih uz stručno usavršavanje, o polaznicima, o predavanjima, o predavačima, te izdavanje potvrda o ovim činjenicama

·         davanje informacije na telefonske, fax ili e-mail upite u svezi sa stručnim usavršavanjem, stručnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima i sl. u organizaciji Komore

·         pružanje tehničke, informatičke i administrativne podrške provedbi programa stručnog usavršavanja u organizaciji Komore, pružanje podrške predavačima i ostalim sudionicima, te skrb da sva oprema funkcionira

·         organizacija Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije, (pomoćni poslovi)

·         uređivanje i održavanje mrežne stranice Komore, te svih ostalih aplikacija koje se implementiraju unutar mrežne stranice Komore

·         vođenje brige o ispravnosti IT opreme Komore, educiranje ostalih radnika za rad s opremom i programima/aplikacijama

·         skrb o urednom i pravilnom održavanju i upotrebi osnovnih sredstava i sitnog inventara, te opreme Komore

·         vođenje brige o pravilnoj pohrani i održavanju svih digitalnih podataka, arhiva, dokumenata i evidencija koje Komora ima

·         rad na unaprijeđenu poslovnih procesa u Komori, predlaganje i implementiranje novih rješenja

·         vođenje pisarnice, zaprimanje dolazne i otprema odlazne pošte pristigle direktno na ured ili elektroničkim putem

·         rad s administrativnim službenikom na vođenju pisarnice, u smislu uspostave i vođenja digitalne arhive primljene i poslane pošte

·         sistematizacija, pregledavanje i arhiviranje tiskane građe, te uspostavljanje i vođenje digitalne arhive dokumenata/akata Komore

·         drugi poslovi prema potrebi

Vještine/sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto:

 

·        komunikacijske vještine

·        vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku

·        vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku

·        vještine prezentacije

·        vještina donošenja odluka u stresnim okolnostima

·        vještina i spremnost brzog usvajanja novih znanja

·        organizacijske sposobnosti

·        timski rad

 

 

Broj radnog mjesta

5.

Naziv radnog mjesta:

ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK

Broj izvršitelja:

1

Koeficijent plaće:

0,70 – 1,10

Potrebna stručna sprema:

srednja stručna sprema društvenog, upravnog ili ekonomskog smjera

Potrebno radno iskustvo:

-

Posebni uvjet:

-

Strani jezik:

znanje najmanje jednog stranog jezika

Poznavanje informatičkih sustava:

·         znanje korištenja MS Office paketa

·         znanje korištenja e-maila

·         znanje korištenja interneta

Poslovi radnog mjesta:

·         vođenje pisarnice, zaprimanje dolazne i otprema odlazne pošte pristigle direktno na ured ili elektroničkim putem

·         poslovi prijepisa, umnožavanja i ekonomata

·         utvrđivanje evidencijskog sustava i izrada klasifikacijskog plana dokumentacije

·         briga o servisu i usluzi sudionika prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Komore

·         priprema materijala za sjednice Odbora za upis, sastavljanje zapisnika, nacrta odluka i drugih akata, te svi ostali poslovi za potrebe Odbora za upis

·         administrativni poslovi oko izdavanja i oduzimanja pečata i iskaznice ovlaštenom inženjeru geodezije

·         administrativni poslovi u svezi s vođenjem, ažuriranjem i izdavanjem potvrda koje proizlaze iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, Evidencije počasnih članova Komore, Evidencije vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Evidencije stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije, Upisnika ureda ovlaštenih inženjera geodezije, Upisnika zajedničkih geodetskih ureda

·         zaprimanje upita putem telefona, faxa ili elektroničke pošte u svezi sa evidencijama iz prethodne točke te davanje informacija na iste

·         zaprimanje upita putem telefona, faxa ili elektroničke pošte, a koji nisu klasificirani kao vezani uz stručna pitanja, stručno usavršavanje, pitanja oko uplata/isplata ili pitanja vezana uz pravo na pristup informacijama, te davanje informacija na iste u okviru mogućnosti i u suradnji sa ostalim radnicima i članovima tijela Komore

·         obavljanje blagajničkog poslovanja glavne blagajne, devizne blagajne, blagajne goriva i blagajne poštarine

·         drugi poslovi prema potrebi

Vještine/sposobnosti koje zahtijeva radno mjesto:

 

·        komunikacijske vještine

·        vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku

·        vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku

·        vještina i spremnost brzog usvajanja novih znanja

·        organizacijske sposobnosti

·        timski rad

 

Članak 7.

(1)   Stručnim i operativnim poslovima Tajništva Komore neposredno rukovodi glavni tajnik.

(2)   U odsutnosti glavnog tajnika stručnim i operativnim poslovima neposredno rukovodi predsjednik Komore ili član Upravnog odbora kojeg predsjednik na to ovlasti posebnom odlukom.

(3)   Stručni i operativni poslovi obavljaju se u skladu s odlukama Skupštine, predsjednika i Upravnog odbora Komore.

Članak 8.

Ukoliko je radi optimizacije rada Tajništva Komore u određenom vremenu ili zbog posebnih okolnosti potrebno drugačije raspodijeliti poslove, poslove će preraspodijeliti ili rad reorganizirati (kako je već napisano) predsjednik ili glavni tajnik.

Članak 9.

(1)   Poslovi iz djelokruga rada Tajništva Komore ili pružanje stručne pomoći i određenih poslovnih usluga, odlukom Upravnog odbora Komore može biti povjereno pravnoj ili fizičkoj osobi.

(2)   Odlukom Upravnog odbora bit će definiran sadržaj poslovnog odnosa s trećom osobom iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(3)   Temeljem odluke Upravnog odbora Komore, ugovor s trećom osobom sklapa predsjednik Komore.

Članak 10.

(1)   Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi slijedeći dan od dana objave na mrežnim stranicama Komore.

(2)   Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o sistematizaciji poslova i organizaciji rada službenika Tajništva Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 005-01/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 26.02.2010. godine) te njene izmjene i dopune (KLASA: 005-01/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-14-2, od 18.01.2014. godine.

 

 

 

 

KLASA:         003-04/20-01/17

URBROJ:       507-02-20-4

Zagreb,           28.12.2020.

 

 

 

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

 

Adrijan Jadro, dipl. ing. geod., v.r.