PRAVILNIK O PEČATIMA I ISKAZNICAMA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 5. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (“Narodne novine” broj 109/2018) Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (dalje u tekst: Komora) na 13. (virtualnoj) sjednici, održanoj 1.12. 2020. godine, donio je PRAVILNIK O PEČATIMA I ISKAZNICAMA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE.

Opća odredba

Članak 1.

(1)   Ovim pravilnikom propisuje se veličina, oblik i sadržaj pečata i iskaznice ovlaštenog inženjera geodezije, te veličina, oblik i sadržaj iskaznice vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

(2)   Ovim pravilnikom propisuje se način izdavanja, uporabe, vraćanja i poništavanja pečata i iskaznice ovlaštenog inženjera geodezije, te način izdavanja, uporabe, vraćanja i poništavanja iskaznice vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

(3)   Pečat i iskaznica su vlasništvo Komore.

PEČAT OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

Oblik i sadržaj pečata

Članak 2.

(1)   Pečat ovlaštenog inženjera geodezije četvrtastoga je oblika, dimenzija 47 x 18 mm i otiskuje se u plavoj boji.

(2)   Oblik i sadržaj izdanoga pečata moraju biti u skladu s otiskom prema prilogu 1. ovoga pravilnika.

(3)   Pečat mora sadržavati strukovni naziv «ovlašteni inženjer geodezije», broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, ime i prezime, postignuti stručni, odnosno akademski stupanj, naziv organizacijskog oblika u kojem ovlašteni inženjer geodezije radi, te oznaku strukovne pripadnosti. Naziv organizacijskog oblika u kojem ovlašteni inženjer geodezije radi može biti: ured ovlaštenog inženjera geodezije ili zajednički geodetski ured ili naziv i sjedište pravne osobe. Pečat sadržava znak Komore.

Članak 3.

Oznaka koja određuje strukovnu pripadnost ovlaštenog inženjera geodezije jest oznaka „Geo“.

 

 

Pravo na pečat, izdavanje, zamjena i prestanak valjanosti pečata

Članak 4.

(1)   Na temelju upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, ovlaštenom inženjeru geodezije izdaje se pečat i iskaznica.

(2)   Pečat i iskaznica izdaju se ovlaštenom inženjeru geodezije koji obavljaju stručne geodetske poslove sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti u svojstvu odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Članak 5.

(1)   Pečat ovlaštenom inženjeru geodezije izdaje Tajništvo Komore.

(2)   Pečat se izdaje na temelju rješenja o upisu.

(3)   Komora o svom trošku naručuje izradu pečata kod ovlaštenog izrađivača.

(4)   Ovlašteni inženjer geodezije može imati samo jedan pečat koji mu izdaje Komora u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 6.

(1)   Pečat se zamjenjuje:

-        kada ga ovlašteni inženjer geodezije izgubi;

-        kada se tijekom uporabe toliko istrošio da više nije uporabljiv;

-        ako ovlašteni inženjer geodezije promijeni osobno ime ili prezime;

-        ako ovlašteni inženjer geodezije promijeni tvrtku zaposlenja;

-        ako su se promijenili drugi podaci iz obveznoga sadržaja pečata.

(2)   Ovlašteni inženjer geodezije koji ostane bez pečata u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka, ili na bilo koji drugi način ostane bez pečata, dužan je o tome obavijestiti Komoru u roku 15 dana od dana (saznanja o) nestanka ili gubitka pečata.

(3)   Ovlašteni inženjer geodezije dužan je o razlozima navedenima u stavku 1. podstavcima 2. do 5. ovoga članka obavijestiti Komoru u roku 15 dana od dana nastanka razloga zamjene pečata, te u istom roku Komori vratiti stari pečat i zatražiti izradu novoga.

(4)   Pečat ovlaštenog inženjera geodezije koji je izgubljen Komora će u “Narodnim novinama” proglasiti nestalim i nevažećim.

(5)   Sve troškove zamjene novoga pečata snosit će Komora.

(6)   U slučaju kada je pečat oglašen nevažećim, novi pečat mora sadržavati i odgovarajuću inačicu iz koje je vidljivo da je riječ o izdavanju novoga pečata. Pri slijedećem izdavanju istog pečata kosa crta razdvaja broj upisa od rednog broja ponovnog izdavanja istog pečata pa će broj dva iza kose crte označavati izdavanje istog pečata drugi put, te slijedom toga broj tri iza kose crte označava izdavanja pečata treći put, i tako slijedom.

Članak 7.

(1)   Pečat ovlaštenog inženjera geodezije prestaje vrijediti danom prestanka članstva ovlaštenog inženjera geodezije u Komori.

(2)   Ovlašteni inženjer geodezije dužan je vratiti Komori pečat u roku 15 dana od dana nastanka razloga prestanka članstva u Komori ili razloga za zamjenu pečata.

(3)   Ukoliko ovlašteni inženjer geodezije ne vrati pečat u roku navedenome u stavku 2. ovoga članka, Komora će ga proglasiti nevažećim u «Narodnim novinama», i to objaviti na mrežnim stranicama Komore, te će o tome obavijestiti Državnu geodetsku upravu i ministarstvo nadležno za poslove prostornoga uređenja i gradnje (u daljnjem tekstu: DGU i Ministarstvo).

(4)   Pečati koji nisu izrađeni i izdani u skladu s ovim pravilnikom su nevažeći.

Članak 8.

(1)   Ovlašteni inženjer geodezije dužan je privremeno pohraniti pečat u Komori u slučajevima:

-        mirovanja članstva, u roku 15 dana od dana dobivanja statusa mirovanja članstva;

-        izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok, u roku 15 dana od pravomoćnosti rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti na određeni rok.

(2)   Kada prestane razlog iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenom inženjeru geodezije se vraća pečat.

Odgovornost, uporaba i evidencija pečata

Članak 9.

(1)   Ovlašteni inženjer geodezije preuzimanjem pečata odgovara za njegovo čuvanje i pravilnu uporabu, tj. uporabu u skladu s posebnim zakonskim propisima.

(2)   U slučaju gubitka, zlouporabe, oštećenja ili druge nepravilnosti u vezi s uporabom pečata, ovlašteni inženjer geodezije dužan je odmah obavijestiti Komoru.

Članak 10.

Ovlašteni inženjeri geodezije smiju potpisati i staviti svoj pečat samo na one projekte i drugu dokumentaciju koju su sami izradili, odnosno na onu koja je izrađena pod njihovim vodstvom.

Članak 11.

(1)   Ovlašteni inženjer geodezije može koristiti pečat ovlaštenog inženjera geodezije samo i isključivo u obavljanju stručnih geodetskih poslova.

(2)   Pečat ovlaštenog inženjera geodezije ne može se koristiti za potrebe redovnog poslovanja ureda ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkog geodetskog ureda te pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(3)   Za potrebe redovnog poslovanja ureda ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkog geodetskog ureda te pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, koristi se isključivo i samo poseban pečat ureda ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkog geodetskog ureda te pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, a koji pečat je različit od pečata ovlaštenog inženjera geodezije.

(4)   Poseban pečat iz stavka 3. ovog članka, ured ovlaštenog inženjera geodezije, zajednički geodetski ured te pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova, izrađuje u vlastitom trošku te isti ne može sadržavati znak Komore.

(5)   Iznimno od propisanog stavkom 1. ovog članka pečat ovlaštenog inženjera geodezije može se na traženje Komore koristiti kao dokaz autentičnosti potpisa ovlaštenog inženjera geodezije u postupcima koji su propisani općim aktima Komore (npr. ovjera Dnevnika rada vježbeničke prakse, glasački listić za izbor članova Skupštine Komore i sl.)

Članak 12.

(1)   O izdanim, zamijenjenim ili izgubljenim pečatima evidenciju vodi Tajništvo Komore.

(2)   Evidencija se vodi na evidencijskim listovima koji su sastavni dio zbirke isprava za pojedinoga člana Komore.

ISKAZNICA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, VJEŽBENIKA-KANDIDATA, STRUČNOG SURADNIKA I SURADNIKA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

Članak 13.

(1)   Ovlašteni inženjer geodezije iskaznicom dokazuje da je član Komore kojem članstvo nije u mirovanju te da je ovlašten za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe.

(2)   Ovlašteni inženjer geodezije dužan je privremeno pohraniti iskaznicu u Komori u slučajevima:

-        mirovanja članstva, u roku 15 dana od dana dobivanja statusa mirovanja članstva;

-        izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok, u roku 15 dana od pravomoćnosti rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti na određeni rok.

(3)   Vježbenik-kandidat iskaznicom dokazuje da je upisan u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, te da u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije može obavljati stručne geodetske poslove.

(4)   Vježbenik-kandidat dužan je pohraniti iskaznicu u Komori u roku 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta pod kojima mu je iskaznica izdana.

(5)   Stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije iskaznicom dokazuje da je upisan u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, te da u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije može obavljati stručne geodetske poslove.

(6)   Stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije dužan je pohraniti iskaznicu u Komori u roku 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta pod kojima mu je iskaznica izdana.

(7)   Suradnik ovlaštenog inženjera geodezije iskaznicom dokazuje da je upisan u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, te da u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije može obavljati stručne geodetske poslove.

(8)   Suradnik ovlaštenog inženjera geodezije dužan je pohraniti iskaznicu u Komori u roku 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta pod kojima mu je iskaznica izdana.

(9)   Komora na osnovi sporazuma o suradnji s određenom institucijom može članovima Komore izdati iskaznicu, odnosno identifikacijsku karticu.

 

Članak 14.

(1)   Iskaznica iz članka 13. stavka 1. ovoga pravilnika pravokutnoga je oblika, dimenzija 54 x 85 mm, plastificirana, s kombinacijom bijele i crvene pozadine.

(2)   Iskaznica sadrži oznaku «ISKAZNICA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE», broj upisa u Imenik, ime, prezime, OIB i fotografiju ovlaštenog inženjera geodezije, postignuti akademski stupanj, naziv i sjedište organizacijskog oblika u kojem ovlašteni inženjer geodezije radi.

(3)   Iskaznica iz članka 13. stavka 3. ovoga pravilnika pravokutnoga je oblika, dimenzija 54 x 85 mm, plastificirana, s kombinacijom bijele i plave pozadine.

(4)   Iskaznica sadrži oznaku «ISKAZNICA VJEŽBENIKA», broj upisa u Evidenciju vježbenika-kandidata, ime, prezime, OIB i fotografiju vježbenika-kandidata, postignuti akademski stupanj, naziv i sjedište organizacijskog oblika u kojem vježbenik-kandidat radi.

(5)   Iskaznica iz članka 13. stavka 5. ovoga pravilnika pravokutnoga je oblika, dimenzija 54 x 85 mm, plastificirana, s kombinacijom bijele i plave pozadine.

(6)   Iskaznica sadrži oznaku «ISKAZNICA STRUČNOG SURADNIKA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE», broj upisa u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, ime, prezime, OIB i fotografiju stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, postignuti akademski stupanj, naziv i sjedište organizacijskog oblika u kojem stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije radi.

(7)   Iskaznica iz članka 13. stavka 7. ovoga pravilnika pravokutnoga je oblika, dimenzija 54 x 85 mm, plastificirana, s kombinacijom bijele i plave pozadine.

(8)   Iskaznica sadrži oznaku «ISKAZNICA SURADNIKA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE», broj upisa u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, ime, prezime, OIB i fotografiju suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, postignuti akademski stupanj, naziv i sjedište organizacijskog oblika u kojem suradnik ovlaštenog inženjera geodezije radi.

(9)   Naziv organizacijskog oblika u kojem ovlašteni inženjer geodezije, vježbenik-kandidat, stručni suradnik i suradnik ovlaštenog inženjera geodezije radi može biti: ured ovlaštenog inženjera geodezije ili zajednički geodetski ured ili naziv i sjedište pravne osobe.

(10)          Iskaznica sadržava grb Republike Hrvatske i znak Komore.

Članak 15.

(1)   O izdanim, zamijenjenim ili izgubljenim iskaznicama evidenciju vodi Tajništvo Komore.

(2)   Evidencija se vodi na evidencijskim listovima koji su sastavni dio zbirke isprava za pojedinoga člana Komore.

Članak 16.

(1)   Iskaznica se zamjenjuje:

-        kada ju osoba kojoj je izdana izgubi;

-        kada se tijekom uporabe toliko istrošila da više nije uporabljiva;

-        ako osoba kojoj je izdana promijeni osobno ime ili prezime;

-        ako osoba kojoj je izdana promijeni tvrtku zaposlenja;

-        ako su se promijenili drugi podaci iz obveznoga sadržaja iskaznice.

(2)   Ovlašteni inženjer geodezije, vježbenik-kandidat, stručni suradnik i suradnik ovlaštenog inženjera geodezije dužan je o razlozima navedenima u stavku 1. podstavcima 2. do 5. ovoga članka obavijestiti Komoru u roku 15 dana od dana nastanka razloga zamjene iskaznice, te u istom roku Komori vratiti staru iskaznicu i zatražiti izradu nove.

(3)   Ovlašteni inženjer geodezije, vježbenik-kandidat, stručni suradnik i suradnik ovlaštenog inženjera geodezije koji ostane bez iskaznice u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka, ili na bilo koji drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome obavijestiti Komoru u roku 15 dana od dana nestanka ili gubitka iskaznice.

Članak 17.

(1)   Ovlašteni inženjer geodezije, vježbenik-kandidat, stručni suradnik i suradnik ovlaštenog inženjera geodezije koji izgube iskaznicu dužni su o tome odmah izvijestiti Komoru.

(2)   Nova iskaznica će im se izdati nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica u “Narodnim novinama” oglašena nevažećom. Pri slijedećem izdavanju iste iskaznice kosa crta razdvaja broj upisa od rednog broja ponovnog izdavanja iste iskaznice pa će broj dva iza kose crte označavati izdavanje iste iskaznice drugi put, te slijedom toga broj tri iza kose crte označava izdavanja iskaznice treći put, i tako slijedom.

(3)   U skladu sa stavkom 2. ovoga članka Komora oglašava i snosi trošak oglašavanja u “Narodnim novinama”, te troškove izdavanja nove iskaznice.

Članak 18.

(1)   Iskaznica ovlaštenog inženjera geodezije prestaje vrijediti danom prestanka članstva u Komori, ili nastupom razloga iz članka 16. stavka 1. ovog pravilnika.

(2)   U skladu sa stavkom 1. ovoga članka ovlašteni inženjer geodezije dužan je vratiti iskaznicu u roku 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku članstva u Komori.

(3)   Ako ovlašteni inženjer geodezije ne vrati iskaznicu u roku navedenome u stavku 2. ovoga članka, Komora će o svom trošku iskaznicu proglasiti nevažećom u «Narodnim novinama», i to objaviti na mrežnim stranicama Komore, te će o tome obavijestiti DGU i Ministarstvo.

(4)   Iskaznica vježbenika-kandidata, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije prestaje vrijediti danom brisanja iz Evidencije vježbenika ili Evidencije stručnih suradnika i suradnika, ili nastupom razloga iz članka 16. stavka 1. ovog pravilnika.

(5)   Iskaznice koje nisu izrađene i izdane u skladu s ovim pravilnikom su nevažeće.

Članak 19.

POČASNA ISKAZNICA

(1)   Pravo na izdavanje počasne iskaznice imaju počasni članovi Komore.

(2)   Počasni član Komore na iskaznici ima istaknutu oznaku «POČASNI ČLAN».

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Pečati i iskaznice ponovno izdani ovlaštenim inženjerima geodezije u slučaju kada su prvi pečat ili iskaznica oglašeni nevažećim sukladno odredbama članka 6. i 18. ovog Pravilnika, a kod kojih kosa crta razdvaja broj upisa od rednog broja ponovnog izdavanja istog pečata ili iskaznice, te broj jedan iza kose crte označava izdavanje istog pečata ili iskaznice drugi put, vrijede i dalje. Kod eventualnog ponovnog izdavanja istih, broj tri iza kose crte označava izdavanja pečata ili iskaznice treći put, i tako slijedom.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pečatima i iskaznicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-033/09-05/1, URBROJ: 507-02-01-09-1, od 1. prosinca 2009., i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pečatima i iskaznicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-033/16-05/1, URBROJ: 507-01-16-1, od 26. veljače 2016.

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Komore.

 

 

 

KLASA:         003-04/20-01/16

URBROJ:       507-01-20-8   

Zagreb,           1.12.2020.

 

 

 

 

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

 

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., v.r.