SKUPŠTINA

Na temelju članka 49. stavka 2. točka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (“Narodne novine”, broj 25/18) i članka 17. stavka 1. točka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (“Narodne novine”, broj 109/18), a u svezi s Pravilnikom o plaćanju članarine i ostalih davanja Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na 15. redovitoj sjednici održanoj dana 29.12.2022. donijela

  

 

 

O D L U K U

o visini članarine, upisnine i naknadi

za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode, visina naknade za administrativne troškove nastale u postupku upisa, vođenja i održavanja Imenika, upisnika i evidencija Komore, troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te primici drugih sredstava ostvareni u skladu s propisima.

II.

(1)   Visina upisnine se  utvrđuje  u iznosu od 265,00 eura, po podnesenom Zahtjevu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Komore.

(2)   Vježbenik kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije plaća akontaciju upisnine u iznosu od 133,00 eura, prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Evidenciju vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(3)   Upisninu podnositelji zahtjeva uplaćuju na redovni račun Komore.

III.  

(1)   Visina članarine za ovlaštenog inženjera geodezije, utvrđuje se u godišnjem iznosu od 240,00 eura.

(2)   Za kalendarsku godinu u kojoj je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik, isti se oslobađa plaćanja članarine za tu kalendarsku godinu.

(3)   Naknada za osiguranje od odgovornosti nije uključena u iznos članarine.

(4)   Članarinu ovlašteni inženjeri geodezije uplaćuju na redovni račun Komore.

 IV.

(1)   Komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove, a članovi su dužni Komori plaćati naknadu za osiguranje od profesionalne odgovornosti. Osiguranje od profesionalne odgovornosti je obvezno za sve ovlaštene inženjere geodezije čije članstvo u Komori nije u mirovanju.

(2)   Visina naknade za osiguranje od profesionalne odgovornosti ovlaštenih inženjera geodezije kao i način i dinamika plaćanja bit će utvrđeni na temelju Ugovora o uvjetima o osiguranju od profesionalne odgovornosti, koji zaključuje Komora s osiguravateljem u ime članova Komore.

(3)   Naknadu za osiguranje od profesionalne odgovornosti obveznici plaćanja iz stavka 1. ovog članka uplaćuju na redovni račun Komore.

(4)   Iznos naknade odredit će Upravni odbor Komore posebnim aktom u visini ugovorene premije osiguranja. 

V.  

(1)   Naknada za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije utvrđuje se u iznosu od 40,00 eura.

(2)   Naknadu iz ovog članka podnositelji zahtjeva uplaćuju na redovni račun Komore.

VI.

(1)   Materijalni troškovi nastali u postupcima upisa, vođenja i održavanja javnih knjiga i evidencija Komore, navedenih u donjoj tablici, se ne naplaćuju članovima Komore, vježbenicima-kandidatima te stručnim suradnicima i suradnicima ovlaštenih inženjera geodezije.

(2)   Javne isprave se po zahtjevu izdaju najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljenog zahtjeva na za to propisanom obrascu.

   

Br.

VRSTA JAVNE ISPRAVE KOJA SE TRAŽI

1

izdavanje ovjerenog prijepisa rješenja o upisu u Imenik, upisnike ili evidencije Komore

2

izdavanje rješenja o ništavosti rješenja o osnivanju ureda za samostalno obavljanje stručnih geodetskih poslova

3

izdavanje rješenja  o osnivanju ureda ovlaštenog inženjera geodezije

4

izdavanje rješenja o osnivanju zajedničkog geodetskog ureda

5

potvrda o podacima iz Imenika, upisnika, evidencija  ili zbirke isprava Komore       

6

izvadak iz Imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava  

7

upis promjene podataka u javnim knjigama i evidencijama Komore

8

zamjena pečata, po zahtjevu člana

9

zamjena iskaznice, po zahtjevu člana, vježbenika ili suradnika

10

izdavanje natpisne ploče Ureda ili Zajedničkog ureda

11

izdavanje potvrde da pravna osoba registrirana za djelatnost stručnih geodetskih poslova ima zaposlene ovlaštene inženjere geodezije

12

zamjena korporativne kartice HKOIG, po zahtjevu člana

VII.

Naknada za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova utvrđuje se u iznosu od 133,00 eura.

VIII.

Naknada za provođenje upisa prisustvovanja različitim oblicima stručnog usavršavanja koji nisu u Godišnjem programu stručnog usavršavanja Komore utvrđuje se u iznosu od 13,00 eura.

IX.  

(1)   Obveznik plaćanja naknade iz točke VII. i VIII. ove odluke je podnositelj zahtjeva.

(2)   Naknada iz točke VII. i VIII. ove odluke plaća se nalogom za uplatu, kod podnošenja zahtjeva.

(3)   Naknada iz točke VII. i VIII. ove odluke plaća se uvećana za iznos PDV-a nalogom za uplatu, kod podnošenja zahtjeva.

(4)   Ukoliko se naknada obavlja za pravnu osobu, koja istu plaća a iz zemlje je članice EU, koja ima važeći PDV identifikacijski broj (VAT number) isporuka usluge je oslobođena plaćanja PDV-a. Ukoliko je plaća fizička osoba usluga podliježe PDV-u. U tu svrhu pravna osoba, uplatilac naknade, dužna je dostaviti važeći identifikacijski broj (VAT number).

X.  

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode KLASA: 003-01/20-01/4, URBROJ: 507-01-20-2 od 2. listopada 2020. godine.

XI.  

(1)   Ova odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Komore.

(2)   Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

 

 

KLASA: 360-02/22-01/5
URBROJ: 507-22-7
Zagreb, 29.12.2022.

 

Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

Adam Agotić, dipl.ing.geod.