• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

O komori » Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor u mandatu 2020. - 2024. 

Adrijan Jadro, dipl. ing. geod., predsjednik HKOIG

Marko Pilić, mag. ing. geod. et geoinf.

dr.sc. Blaženka Mičević, dipl. ing. geod.

Marko Mlinarić, dipl. ing. geod.

Adam Agotić, dipl. ing. geod.


Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora Komore u mandatu 2017. - 2021. 

 


Članak 18.

(1) Komora ima Upravni odbor, koji čine četiri člana i predsjednik Komore.

(2) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

(3) Upravni odbor je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje programa rada Komore i donesenih odluka.

(4) Radom Upravnog odbora rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga u svako doba može sazvati.

Članak 19.

(1) Upravni odbor Komore:

- provodi odluke i zaključke Skupštine Komore,

- utvrđuje prijedlog Statuta Komore i drugih općih akata koje donosi Skupština Komore,

- donosi Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Komore,

- donosi na prijedlog Odbora za upis Program vježbeničke prakse s načinom provedbe,

- donosi Pravilnik o pečatima i iskaznicama,

- donosi Pravilnik o ispravama i podatcima koji se smatraju poslovnom tajnom,

- donosi Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,

- donosi Pravilnik za rad u tijelima i radnim tijelima Komore,

- donosi i ostale akte Komore,

- predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština Komore raspravlja,

- utvrđuje način rada i provodi politiku djelovanja Komore,

- utvrđuje i usklađuje interese članova Komore,

- provodi odluke o kažnjavanju zbog težih i lakših povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera te pravomoćne presude Stegovnog suda,

- sastavlja godišnji proračun i završni račun Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini,

- upravlja financijskim poslovanjem Komore te odlučuje i raspolaže iznosom od 30.000 kuna do 500.000 kuna,

- brine se za unaprjeđenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu,

- utvrđuje na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje program trajnoga stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa,

- obavlja ostale poslove određene Zakonom, ovim statutom te drugim općim aktima Komore,

- imenuje glavnog urednika internetske stranice Komore,

- imenuje uredništvo te glavnog urednika Glasila Komore,

- predlaže dnevni red Skupštine,

- imenuje Izborno povjerenstvo,

- predlaže Skupštini osobu za predsjednika Komore,

- predlaže Skupštini kandidacijsku listu za članove Nadzornog odbora,

- predlaže Skupštini Komore kandidacijsku listu za članove Upravnog odbora Komore,

- predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda,

- bira članove stegovnih vijeća,

- predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za stegovnog tužitelja i dva zamjenika,

- razmatra i predlaže Skupštini prihode i rashode Komore,

- razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje odnosno tijela koja osniva,

- predlaže Skupštini osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja za koja je mjerodavna Skupština,

- ustanovljuje za Skupštinu Komore kandidacijsku listu arbitara Arbitražnog suda,

- imenuje članove radnih tijela,

- obavlja sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada ostalih tijela Komore.

(2) Po potrebi Upravni odbor može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva i druga radna tijela kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja.

(3) Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Članak 20.

(1) Upravni odbor sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite javne sjednice prema utvrđenom planu održavanja.

(2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najkasnije sedam (7) dana prije njezinog održavanja i u njemu mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu. Poziv s prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka dostavlja se poštom ili elektroničkom poštom svim članovima Upravnog odbora Komore i može se objaviti na internetskoj stranici Komore.

(3) Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

(4) Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Komore.

(5) Sjednicu Upravnog odbora u slučaju spriječenosti predsjednika Komore saziva i vodi član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Komore, odnosno najstariji član Upravnog odbora Komore.

(6) Rad Upravnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu.

 

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije