• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Utorak, 22. Svibanj 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

U »Narodnim novinama« broj 46/2018 od 18.5.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

 

Upis vodnih građevina izgrađenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 102.

Regulacijske i zaštitne vodne građevine izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i pojas zemljišta u širini od 6 do 20 metara od vanjske nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda) te građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i pojas zemljišta u širini od 5 metara od vanjskoga ruba te građevine, koje su evidentirane u katastru upisuju se u zemljišne knjige u vlasništvo Republike Hrvatske sukladno članku 13. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama i neovisno o tome tko je upisan kao njihov vlasnik.

Upis iz stavka 1. ovoga članka provest će općinski sud po službenoj dužnosti, na temelju potvrde iz članka 25.a koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona i prijavnog lista s geodetskim elaboratom izvedenog stanja, koje općinskom sudu dostavlja tijelo nadležno za katastar.

Članak 103.

Nekretnine iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona koje nisu evidentirane u katastru evidentiraju se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja i potvrde iz članka 25.a koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona i rješenja o upisu nekretnina iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona u zemljišnu knjigu, na način uređen u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi iz stavka 1. ovoga članka općinskom sudu po službenoj dužnosti dostavlja tijelo nadležno za katastar na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata izvedenog stanja, a koji pribavljaju i tijelu nadležnom za katastar dostavljaju Hrvatske vode.

Rješenje o upisu nekretnina iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona u zemljišnu knjigu općinski sud dostavlja po službenoj dužnosti tijelu nadležnom za katastar, radi evidentiranja u katastru.

Članak 104.

Na evidentiranje u katastru i upise iz članaka 102. i 103. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, a kojima je propisana parcelacija građevinskog zemljišta i evidentiranje građevina u katastru, niti odredbe zakona kojim se uređuje katastar nekretnina te odredbe drugih zakona i propisa koje su protivne člancima 102. i 103. ovoga Zakona.

Članak 105.

Odredbe članaka 102., 103. i 104. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevine za navodnjavanje, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona, uključujući i pojas zemljišta u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine, a kao vlasnik upisuje se jedinica područne (regionalne) samouprave. Geodetski elaborat izvedenog stanja pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odredbe članaka 102., 103. i 104. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na komunalne vodne građevine, koje nisu vodovi, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona te pojas zemljišta koji služi njihovoj redovitoj uporabi, a kao vlasnik upisuje se javni isporučitelj vodnih usluga. Geodetski elaborat izvedenog stanja pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja javni isporučitelj vodne usluge.

Odredbe članaka 102., 103. i 104. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, i na komunalne vodne građevine, koje su vodovi, izgrađene do stupanja na snagu ovoga Zakona te pojas podzemljišta koji služi njihovoj redovitoj uporabi, a kao korisnik služnosti upisuje se javni isporučitelj vodnih usluga. Umjesto geodetskog elaborata izvedenog stanja, upis služnosti se obavlja na temelju nacrta služnosti (geodetska situacija s ucrtanom trasom služnosti) koji pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja javni isporučitelj vodne usluge.

 

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_867.html

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije