• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Očitovanje HKOIG na održani sastanak sa DGU na temu objašnjenja Državne geodetske uprave „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“

Očitovanje HKOIG na održani sastanak sa DGU na temu objašnjenja Državne geodetske uprave „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“

Utorak, 4. Lipanj 2019.

Očitovanje HKOIG na održani sastanak sa DGU na temu objašnjenja Državne geodetske uprave „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“

Nastavno na obavijest o sastanku predstavnika Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) na temu objašnjenja DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“, održanom 17. svibnja 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, HKOIG ovim putem obavještava svoje članove o detaljima navedenog sastanka.

Sastanak je vođen na način da se raspravljalo o svakoj od devet točaka iz Očitovanja HKOIG na objašnjenje DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“ koje je i bilo povod za ovaj sastanak.

U nastavku se navode najbitniji i najkonkretniji dijelovi rasprave sa sastanka.

Predstavnici HKOIG predložili su razmotriti drugačiji koncept Objašnjenja DGU zbog po njima nelogičnih podjela te u nastavku izložili kako HKOIG vidi koncept Objašnjenja. Posebno je istaknuto da u Objašnjenju nedostaje opis dijelova idejnog odnosno glavnog projekta kako slijedi:

  • geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu
  • popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu

Na to je odgovoreno da je propisivanje navedenog u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU), koje će to i propisati novim pravilnicima koji su u pripremi.

Vezano za primjedbe HKOIG na sam koncept Objašnjenja odgovoreno je da koncept nije nepromjenjiv te da će DGU ozbiljno razmotriti sve prijedloge koje HKOIG dostavi po tom pitanju.

U daljnjoj raspravi oko nedefiniranosti elaborata iskolčenja, dogovoreno je da HKOIG izradi prijedlog/smjernice za izradu istog, koji će se onda uputiti prema MGIPU uz podršku DGU.

Predstavnici HKOIG su iznijeli primjedbu da Objašnjenje propisuje samo dvije vrste elaborata, iako postoji niz drugih elaborata koji se također mogu izrađivati, kao naprimjer elaborat za evidentiranje izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta. Predstavnici DGU su rekli da je u Objašnjenju naglašeno kako se radi o dvije osnovne svrhe elaborata, te da se podrazumijeva da se mogu izrađivati i drugi elaborati, na što su predstavnici HKOIG ustrajali da to ipak treba detaljnije propisati kako bi ostalo što manje prostora za nejasnoće.

Od strane predstavnika DGU više je puta rečeno kako HKOIG treba poraditi na edukaciji svojih članova pri čemu je posebnu pažnju potrebno obratiti na postupke izrade elaborata u kojima se provodi komunikacija sa nositeljima prava na nekretninama i omeđivanja na terenu, te da rezultati geodetskih mjerenja moraju biti stabilizirane lomne točke međa sa kvalitetno određenim koordinatama. Nadalje je od strane predstavnika DGU istaknuto da u provođenju edukacija trebaju sudjelovati i predstavnici DGU kao nadležnog  državnog tijela za tumačenje propisa iz geodetske djelatnosti.

Predstavnici HKOIG su iznijeli stavove da točke 2.1. do 2.6. Objašnjenja nisu raspisane na dovoljno razumljiv način te da zbunjuje razdvajanje situacija na šest slučajeva, te da se sve može svesti na samo dvije situacije kako je i obrazloženo u Očitovanju HKOIG. Predstavnici DGU ostali su pri stajalištu da ipak postoji šest situacija, te da i kada bi bilo točno stajalište predstavnika HKOIG da se radi o samo dva slučaja, to opet ne bi značilo da je u Objašnjenju nešto nezakonito već da je sve samo detaljnije razrađeno. Iako su predstavnici HKOIG smatrali da o ovom pitanju treba još raspraviti prešlo se na iduću točku rasprave.

Predstavnici HKOIG su obrazložili svoje stajalište da Objašnjenje ne propisuje postupanja u situacijama u kojima  se ne formira građevna čestica nego samo određuje granica obuhvata zahvata. Predstavnici DGU su objasnili da je MGIPU u postupku donošenja pravilnika kojima će to biti definirano te da će onda trebati Ministarstvo pitati za pojašnjenja, a da se do tada, po mišljenju DGU, trebaju primjenjivati postojeći pravilnici Ministarstva (Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina) te objašnjenje za podloge za građevine i zahvate u prostoru (uputa DGU od 17. studenog 2014. godine, klasa 030-01/14-01/43 URBROJ: 541-1-14-2). Predstavnici HKOIG su zaključili da će se po ovoj temi morati obratiti direktno MGIPU jer postupanja u ovakvim situacijama nisu jasna, pošto Zakon propisuje elaborate, a ne podloge. Predstavnici DGU su izjavili da je u pripremi DGU još jedan dokument kojem će svrha biti pojašnjenje postupanja u navedenim situacijama, te su predložili da se dokument prije davanja u javnost dostavi HKOIG na uvid radi davanja mišljenja, što je od predstavnika HKOIG prihvaćeno.

Predstavnici HKOIG su postavili pitanje kako postupati u situacijama u kojima se prilikom obavljanja geodetskih poslova utvrdi da stanje u naravi odgovara podacima katastra i zemljišne knjige, pa nema potrebe za ikakvim elaboratom, te čak postoji i nemogućnost izrade elaborata. Ili ako se za potrebe lokacijske dozvole i formiranja građevinske čestice već izradilo 1-2 elaborata, a sukladno važećem Zakonu o gradnji je uz mapu 1 glavnog projekta ponovno potrebno priložiti geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata. Predstavnici DGU su rekli da takva pitanja treba uputiti prema MGIPU, uz napomenu da MGIPU priprema propisivanje određenih situacija, koje bi trebale pojasniti i ovo.

Predstavnici HKOIG su zatražili pojašnjenje treba li geodetskim elaboratom koji se izrađuje za potrebe idejnog/glavnog projekta obuhvatiti u cijelosti sve čestice (evidentirati stvarno stanje cijelih čestica) čiji dijelovi ulaze u obuhvat zahvata. Nakon dulje rasprave, od strane predstavnika DGU je rečeno kako je u Objašnjenju navedeno da treba, ali i da će još putem internih konzultacija propitati navedeno.

Predstavnici HKOIG kratko ukazali na pojam "međnosusjednih" katastarskih čestica, te zatražili pojašnjenje tog pojma ili upotrebu drugačijih pojmova poput čestica koje graniče području mjerenih podataka (PMP). Ukazano je i na ostale manje terminološke pogreške u Objašnjenju.

Predstavnici HKOIG iznijeli su primjedbu da se obuhvat zahvata u prostoru ne formira, jer se ne formiraju građevne čestice u svim zahvatima za gradnju, te da se ne definiraju građevine kao trase ili koridori nego obuhvati zahvata u prostoru. Primjedba primljena na znanje i te je od strane DGU ponovljeno kako će MGIPU propisati ovakve slučajeve.

Predstavnici HKOIG ukazali na neispravne nazive svrha elaborata za potrebe ishođenja uporabne dozvole i evidentiranje u katastarskom operatu, te nedostatak konkretnog navoda da se za infrastrukturu izrađuje elaborat infrastrukture.

Nadalje, predstavnici HKOIG ukazali na situacije u kojima nakon zahvata u prostoru ne dolazi do promjene načina uporabe (rekonstrukcija ceste i slično) te ne postoji mogućnost izrade ikakvog elaborata. Predstavnici DGU rekli su da se podrazumijeva da se tu elaborat ne radi, na što je od strane predstavnika HKOIG rečeno da bi to ipak trebalo jasno navesti. Predstavnici DGU ponovili su da se po tim pitanjima treba obratiti MGIPU.

Zaključno je rečeno da treba nastaviti daljnju komunikaciju DGU i HKOIG po pitanjima  postupanja osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, ali da će za većinu razjašnjenja pitanja postavljenih na ovom sastanku nužno trebati u komunikaciju uključiti i MGIPU.

Nastavno na sve gore navedeno sa sastanka, HKOIG planira poduzeti slijedeće aktivnosti:

  • HKOIG će izraditi i dostaviti u DGU dodatno očitovanje u kojem će ukratko predstaviti koncept dorade Objašnjenja DGU
  • HKOIG će izraditi prijedlog izgleda elaborata iskolčenja te ga uz podršku DGU dostaviti MGIPU
  • HKOIG će nastaviti sa aktivnostima na pripremi edukacija za osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove, vezano za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prostornom uređenju, koju je još 15.04.2019. dostavila MGIPU i DGU
  • HKOIG će od MGIPU zatražiti pojašnjenja postupanja ovlaštenih inženjera geodezije po pitanjima za koja je na ovom sastanku rečeno da su u nadležnosti MGIPU
  • HKOIG će MGIPU ponuditi svoju suradnju i stručnu pomoć pri izradi pravilnika kojima se planira propisati postupanja ovlaštenih inženjera geodezije prema odredbama  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 39/2019)

 

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije