• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Obavijest Državne geodetske uprave vezano za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Obavijest Državne geodetske uprave vezano za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Utorak, 29. Siječanj 2019.

Obavijest Državne geodetske uprave vezano za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

- obavijest, dostavlja se

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) (u daljnjem tekstu: Zakon) člankom 64. stavak 1. odnosno člankom 84. stavak 1. propisuje se da se u postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina/katastra zemljišta osnivanje novih katastarskih čestica provodi u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.

Slijedom navedenog u poslovne procese Državne geodetske uprave implementirana su navedene odredbe Zakona i to na način koji omogućava da se već u postupku pregleda i potvrđivanja elaborata automatizmom odredi osnivaju li se provedbom geodetskog elaborata katastarske čestice sukladno Zakonu. U okviru tog poslovnog procesa priprema se i popis koordinata koje će provedbom elaborata postati dio popisno-knjižnog dijela katarskoga operata sukladno članku 59. stavak 2. odnosno članka 76. stavak 2. Zakona (popis koordinata lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica), a koji se generira iz atributa točaka katastarskog plana (E_mjereno, N_mjereno). Iz takvog popisa koordinata sukladno članku 68. Zakona može se izdati potvrda o koordinatama izdana iz popisa koordinata lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica, a takve potvrde su javne isprave. Popis koordinata s brojevima točaka kreira se za svaku katastarsku općinu počevši od 1, te se jednom iskorišteni broj više ne može koristiti. Ukoliko će se koordinata neke lomne točke promijeniti to je moguće samo novim rješenjem, u okviru kojeg se određuje novi broj.  

Obzirom na prethodno navedeno, a da bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta propisnih Zakonom, te koordinate lomnih točaka međa i drugih granica osnovanih katastarskih čestica nakon provedbe promjene u katastarskom operatu postale dio službene evidencije, rješenje koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica, donosit će se samo u onim slučajevima kada je geodetski elaborat sukladno Pravilniku o geodetskim elaboratima izrađen metodom preklopa, lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica određene mjerenjem uz zadovoljavanje standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona, a nastanak točke je 5, 6, 7 ili 8 prema Tehničkim specifikacijama za izradu digitalnog katastarskog plana (DKP) i grafičkog dijela digitalnog geodetskog elaborata (DGE) koje su prilog Pravilnika te će se katastarskoj čestici odrediti izvorno mjerilo 1:1, jer samo u tim slučajevima položaj lomnih točaka međa i drugih granica osnovanih katastarskih čestica odgovara njihovoj grafičkoj prezentaciji na izvodu katastarskog plana koji je sadržan u rješenju.

Sve navedeno u smislu osnivanja katastarskih čestica primjenjivo je i kod geodetskih projekata (a to i s osnova propisanog člankom 129. stavak 5. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) ), temeljem kojih će se formirati građevinska parcela, ukoliko su lomne točke granica građevinske parcele određene mjerenjem uz zadovoljavanje standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona.

Stoga ovim putem upućujemo Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera, da u okviru svojih nadležnosti, uputi svoje članove na sve naprijed navedeno, a posebno na činjenice obveze ispunjavanja Zakonom propisanih standarda položajne točnosti propisane člankom 26. stavkom 2. Zakona, koji moraju biti ispunjeni i kod izrade geodetskih elaborata, a i geodetskih projekata.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije