• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Novi propisi

Novi propisi

Petak, 23. Ožujak 2018.

Novi propisi

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode

U »Narodnim novinama« broj 15/2017 od 14.02.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode.

Članak 63.:

„Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Prijedlog akta o proglašavanju zaštićenog područja temelji se na:

– izjavi tijela koje donosi akt o proglašenju o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašenja i upravljanje zaštićenim područjem,

– stručnoj podlozi kojom se utvrđuju vrijednosti i obilježja područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem,

– geodetskoj podlozi za zaštićena područja kojom se prostorno određuje područje koje se predlaže zaštititi i upis posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u katastar i zemljišnu knjigu.

(2) Stručna podloga iz stavka 1. ovoga članka sadrži detaljni opis obilježja i vrijednosti područja koje se zaštićuje, ocjenu stanja toga područja, posljedice koje će donošenjem akta o proglašenju proisteći, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja.

(3) Stručnu podlogu izrađuje Agencija na zahtjev Ministarstva.

(4) Geodetsku podlogu iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka čini preklop DOF 5 s katastarskim planom i ucrtanom granicom zaštićenog područja, koju je ovjerio ovlašteni inženjer geodezije u digitalnom i analognom obliku, te popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene tim područjem.

(5) Geodetska podloga iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka izrađuje se na zahtjev predlagatelja akta o zaštiti.«.“

 

Zakon je stupio na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_15_316.html

 

 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli  

U »Narodnim novinama« broj 5/2018 od 12.1.2018. godine objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Uredba je stupila na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_5_152.html

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije