• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrv

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Srijeda, 31. Srpanj 2019.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

Tel: 01/5508-402, fax: 01/5508-408

KLASA:   003-04/19-01/9

URBROJ: 507-01-19-3

Zagreb, 25.07.2019.

Temeljem članka 50. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine broj 25/2018), članka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije („Narodne novine broj 109/2018) i članka 16. i 17. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 002-06/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1 od 17. prosinca 2009. godine), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

 

Uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske ili pravne struke i najmanje pet godina radnog iskustva.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrda poslodavca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u dnevnom tisku.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, s naznakom «za javni natječaj – zasnivanje radnog odnosa», (uz naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od zasnivanja radnog odnosa.

Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije provodi postupak ovog javnog natječaja.

Upravni odbor utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila razgovoru (intervjuu) s Upravnim odborom više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju), na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, www.hkoig.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o zasnivanju radnog odnosa izabranog kandidata na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, www.hkoig.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

 

 Predsjednik

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

                                                                                   

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije