Q&A 10th Symposium HKOIG

Sesija Autori, naslov predavanja Pitanje Odgovor
KATASTAR INFRASTRUKTURE, KATASTAR ZGRADA I DRUGI REGISTRI Veljko Flego, Miodrag Roić
Koncepcijsko usklađivanje upisa pomorskih područja 
Kako definirati cesticu na moru? Morska podrucja definiraju namjenu ili zastitu, a ne vlasnistvo.  
Prava i namjena na moru se mijenjaju u vremenu i nisi jednaka ovisno radi li se o dnu, bodenom stupcu ili povrsini. Kako to registrirati?  
Senka Jukić, Stipe Filipi, Marijan Grgić, Tomislav Bašić Uloga  registara  prostornih  podataka  u  upravljanju  rizicima  i  kriznim situacijama Da li u RH postoji sluzbeni registar o upravljanju rizicima i kriznim situacijama? U RH ne postoji službeni registar o upravljanju rizicima i kriznim situacijama.
Tko ima pravo pristupa Copernicus servisima? Svi informacijski servisi Copernicusa su slobodno dostupni korisnicima.
Mia Lozo, Matej Varga, Tomislav Bašić
Moderni visinski referentni sustav kao preduvjet implementacije 3D katastra 
Zasto ste nazvali ‘moderan’ visinski sustav?  
Kako povezati hidrografsku i kopnenu nulu, za potrebe integracije podataka o moru i kopnu?  
kolika je POTREBNA visinska točnost katastra da bi on bio funkcionalan?  
Marijan Grgić, Josip Šiško, Tomislav Bašić
Analiza promjene pokrova i uporabe zemljišta na području Republike Hrvatske
te njihova evidencija u službenim registrima 
Koji je izvor za podatke o tocnosti SRTM modela iskazane u prezentaciji? Izvor podataka o točnosti SRTM modela iskazanih u prezentaciji je doktorska disertacija Marijana Grgića na temu "The Estimation of the Adriatic Sea Level Variability and Changes Based on Multi-Satellite Altimetry Data" izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Tomislava Bašića i prof. dr. Roberta Stevena Nerema. Analiza točnosti SRTM-a obavljena je na više od 60000 točaka izmjerenih GNSS metodama na području Republike Hrvatske.
Na koji način bi trebalo poboljšati rukovanje podacima katastra da bi oni postali dovoljno točni za provedbu analiza pokrova? Katastar nekretnina izvor je informacija o načinu uporabe zemljišta što je različito od pokrova zemljišta, ali se za grublje analize može iskoristiti. Kako bi se katastarski podaci mogli upotrijebiti za analizu pokrova zemljišta isti bi trebali biti objedinjeni, ažurno dokumentirani (značajan problem - primjer požara 2017. godine u RH) te dostupni u obliku prostorne ili atributne baze podataka za cijelu državu. Čak i uz te uvjete, analize pokrova zemljišta bile bi ograničene na nacionalnu razinu jer bi bila onemogućena izravna usporedba u okviru država članica EU.
Mladen Rapaić, Željko Tusić, Dragutin Petošić, Stjepan Husnjak
Idejno rješenje komasacijske osnove 
Je li Vam je poznat interes opcina/podrucja za izradu ovakvih idejnih rjesenja? Desetak ili vise?  
Postoji li neka ideja kako motovirati stanovništvo za komasaciju u smislu da se da se oni sami aktiviraju po tom pitanju?  
Koliko je to po hektaru?  
Koje bi sve zakone u RH trebalo mijenjati kako bi se izbjeglo daljnje usitnjavanje/cijepanje parcele?  
Tko je investitor, ima li on sredstava, moze li netko drugi pomoći?  
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA Davorka Brkić, Ivan Landek, Marijan Marjanović
Uporaba  bespilotnih  zrakoplova  u  svrhu  snimanja  iz  zraka  u  Republici
Hrvatskoj – regulativa 
Da li se zna broj bespilotnih letjelica u RH koje posjeduju odobrenje? Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo vodi registar ovlaštenih operatora sustava bespilotnih zrakoplova  koji mogu pružati usluge radova iz zraka. Taj broj je podložan promjenama. U svakom trenutku se može provjeriti na slijedećem linku:
http://www.ccaa.hr/download/documents/read/lista-ovlastenih-operatora-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-koji-mogu-pruzati-usluge-radova-iz-zraka_3205
Zašto se može odbiti snimanje iz zraka bez obrazloženja.  MORH može odbiti izdavanje suglasnosti za snimanje iz zraka bez obrazloženja, temeljem članka 99. stavka2. Zakona o obrani NN 73/13, 75/15, 27/16.
Nakon toga DGU ne može izdati Odobrenje za snimanje iz zraka jer je zahtjev ne kompletan tj. ne sadrži potrebnu suglasnost ako se radi o izdavanju Odobrenja za snimanje iz zraka Inozemnim pravnim i fizičkim osobama ili pravnim i fizičkim osobama
koje snimaju za njihove potrebe.
Mislite li da su trenutni zakoni u skladu s najnovijim tehnologijama? __
Koliko detaljno se pregledavaju snimke? Postoji pravilnik?
DGU ne provodi inspekcijski nadzor već postupa po prijavama građana.
Zaprimljene prijave građana koje stignu u DGU ,  proslijeđuju se u MORH na daljnje postupanje.Prekršajne odredbe definirane su čl.116 Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/2013).
Na koji način se provodi nadzor i sankcioniranje snimanja BEZ odobrenja? DGU ne provodi inspekcijski nadzor već postupa po prijavama građana.
Zaprimljene prijave građana koje stignu u DGU ,  proslijeđuju se u MORH na daljnje postupanje.Prekršajne odredbe definirane su čl.116 Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/2013).
Ima li DGU ili MORH računalnih i ljudskih resursa za provođenje ovih zakona? Na Youtubu postoje već stotine snimaka iz zraka, jesu li sve te snimke provjerene? __
Zašto se ne bi dozvolila izrada službenih podloga, konkretno DOF 2 ili 5, pogotovo kada se ovom metodom mogu dobiti kvalitetnie podloge?
  DOF2 i DOF5 izrađuje se iz zračnih snimaka snimljenih aerofotogrametrijskom mjernom kamerom karakteristika propisanim Specifikacijama proizvoda - snimanje iz zraka i orijentacijske točke. 
Čija je odgovornost nedovoljna informiranost javnosti s zakonskom regulativom?
Odgovornost je svih čimbenika koji sudjeluju u postupku izdavanja Odobrenja.
Smije li se snimati teren bez suglasnosti vlasnika, kako razdvojiti zemljišta različitih vlasnika
Ciljano snimanje pojedinih lokacija i građevina , je snimanje za potrebe vlasnika, odnosno korisnika.  Naručitelj snimanja može biti samo vlasnik ili korisnik predmetne lokacije i građevine. 
Što je sa LIDAR sustavom prikupljanja podataka? Da li treba odobrenje za snimanje iz zraka i ako je odgovor da koji su to podaci koji se dostavljaju na pregled?
Podaci dobiveni lidarom također su zračni snimci dobiveni tehnikom skeniranja terena.
Na pregled se dostavljaju u slikovnom formatu.
Da li snimanje stambenih naselja u svrhu izrade projektne dokumentacije, a u kojima nema javnih ustanova podlijeze odobrenju DGU?
Sva snimanja iz zraka kod kojih se uređaj za snimanje nalazi u ili na zrakoplovu, podliježu odobrenju DGU-a, osim snimanja koja obavljaju MUP i MORH prilikom obavljanja redovitih poslova.
Zašto regulirate tehnologiju a ne samo produkte?
Tehnologija se regulira da bi se dobiveni izvornici (zračni snimci) mogli koristiti za izradu više vrsta proizvoda.
Zašto se sa dronivima ne mogu raditi službene podloge? Dronovi se koriste za snimanja manjih područja. Kamere koje se nalaze na takovim dronovima ne udovoljavaju tehničkim specifikacijama prema kojima se izrađuju službeni proizvodi u izdanju DGU-a.
Rinaldo Paar, Igor Grgac, Ante Marendić, Ivan Jakopec, Antonio Gaćina
Analiza  ostvarene  preciznosti  i  točnosti  prikupljenih  podatka  bespilotnim
zrakoplovom 
Kod spomenutih 3D točnosti od ispod 3 odnosno 5 centimetara, radi li se o apsolutnoj ili relativnoj točnosti modela?  
kako ste dobili dozvolu za eBee (fix wing) za podrucje kolodvora u samoboru?  
Zašto se dronivima ne bi mogle izgrađivati službene geodetske podloge - DOF 2 ili 5? Ili DMR?  
Šta je to ortofoto model terena?  
Sto je sa visinskim odstupanjem?  
Navodite utjecaj sustematskih pogresaka u rezultatima, na koji nacin ste eliminirali utjecaj slucajnih?  
Kako ste dobili dozvolu letenja za fix wing letjelicu u naseljenom području?  
Koji su zaključci o visini leta? Odnosno koja je optimalna visina?  
Kako moze preziznost biti 10 cm, a tocnost 5 cm?  
Ako DJi nije geodetski dron, znaci li to da nije pogodan za izradu geodetskih podloga?  
Spominjali ste katastar. Kakve su mogućnosti kartiranja zgrada?  
Da li je izvođenje snimanja u skladu s pravnom geodetskom regulativom?  
Verica Zalović, Luka Zalović, Viktor Mihoković
Analiza i usporedba geoprostornih podataka dobivenih korištenjem metode
simultane lokalizacije i mapiranja (SLAM) i metode terestričkog laserskog
skeniranja 
Zašto je vrijeme obrade između FARO i SLAM toliko različito? Petpostavka je da je terenski rad puno manji koristeći ZEB REVO a obrada ista! Vrlo je teško procijeniti vrijeme obrade podataka terestričkih skenera jer ono u globalu ovisi o iskustvu operatera, snazi računala, količini podataka itd. Vrijeme obrade podataka uređaja ZEB REVO je uvijek jednako vremenu provedenom skenirajući (plus-minus nekoliko minuta, ovisno o snazi računala). Razlika je u tome što je obrada podataka SLAM-a u potpunosti automatizirana i ne ovisi o operateru.  
Kakav hardware je korišten prilikom obrade podataka? Korišteno je računalo s 16 GB RAM memorije te s procesorom Intel i7.
Da li je moguće sa ZEB-REVO dobiti RGB oblak točka? U novoj verziji softvera (GeoSLAM Desktop) moguće je provesti teksturiranje oblaka točaka na temelju fotografija nastalih iz videa kamere instalirane na ZEB-REVO uređaju.  
Koja je mogučnost izrade dwg formata iz poin cloud? Point cloud ili neki njegov dio je moguće izvesti u dwg format korištenjem nekog "third party" softvera, kao npr. PointCab. 
Kolika je rezolucija skeniranja detalja SLAM skenera u odnosu na laserski skener? Rezolucija SLAM skenera iznosi oko 1 cm, dok je rezulocija terestričkih skenera na razini od nekoliko milimetara
Koja je točnost dobivenih tlocrta? Točnost tlocrta u Point Cab-u jednaka je točnosti oblaka točaka plus 1 do 2 mm
Koja je okvirna cjnena koristenog SLAM sustava ? Cijena skenera zajedno sa softverom iznosi oko 40 000 Eura
Za kulturnu baštinu su važni i Orto prikazi (zidovi, podovi, krovne konstrukcije, reljefi...) Kako se to dobiva sa GeoSlamom? GeoSLAM-om se dobiva 3D oblak točaka iz kojeg se kasnije, korištenjem nekih drugih softvera, dobivaju traženi prikazi
Koja je okvirna cijena oba skenera? Cijena GeoSLAM sustava (uključujući softver) iznosi oko 40 000 Eura, dok je cijena Faro skenera oko 35 000 Eura (bez softvera za registraciju skenova)
Postoji li vremenska degradacija točnosti pozicioniranja skenera u prostoru? Postoji. Proizvođač predlaže ograničenje svakog skena na max. 30 minuta. 
Kako se uređaj georeferencira? Uređaj radi u svom lokalnom koordinatnom sustavu. Ukoliko se koordinate žele dobiti u nekom apsolutnom sustavu (npr. HTRS96), potrebno je na temelju identičnih točaka izvršiti transformaciju koordinata. Navedeno je moguće korištenjem npr. softvera PointCab
Da li je krajnji proizvod tj 3D model "težak" za manipulaciju krajnjem korisniku odnosno da li se može koristiti računalo sa prosječnim performansama Krajnji model nije velik s obzirom na to da je broj točaka SLAM sustava u jedninici vrema niži u odnosu na terestričke skenere. Računala prosječnih performansi će dobro podnositi izlazni oblak točaka. 
Filip Kovačić, Kristijan Krznarić
3D model kaštela Ožegovićianuma 
Na temelju čega se definira mjerilo oblaka točaka? Na temelju GSD (engl. Ground sample distance), koji je definiran na temelju dva ključna parametra: 1. razlučivost kamete; 2. udaljenost od predmetnog objekta (predmeta modeliranja)
koliko je dugo trajalo postavljanje svih referentni točaka Otprilike 5 sati.
Kako ste planirali preklop odnosno broj snimaka? (dron) Za aero snimke kroz aplikaciju Pix4D mapper (preklop 85-90 %, dvostruka mreža snimanja). Za terestričke snimke manualno, ovisno o dostupnosti pojedinih pročelja kaštela.
Koliko je trajala obrada snimaka na računalu? Sa spajanjem svih 5 serija i optimizacijama modela, otprilike tjedan dana.
Da li su setovi fotografija obrađeni zasebno svaki set ili zajedno sve fotografije? Ako zasebno, zbog čega tako? Zasebno, zbog toga što terestričke snimke nisu imale podatke geolokacije i orijentacije. Nakon računanja inicijalnih riješenja geolokacije i orijentacije, ista su poboljšavana postavljanjem veznih točaka u svakoj od serija u svrhu optimizacije, tj. računanja preciznije geolokacije i orijentacije snimaka.
Kakvo računalno okruženje je potrebno za obradu podataka u milionskim točkama. Koliko RAM ....SDS disk... Preporučeno je minimalno 16 GB RAM-a, optimalno 32 GB. Definitivno SSD disk.
U kojem softveru je odrađeno iscrtavanje završnog modela? U Pix4D mapper-u PRO, gdje je svaka točka detalja označena na barem tri kalibrirane snimke.
Koristili ste dvije različite kamere. Da li je to stvaralo kakve probleme u obradi? To je bio jedan od razloga nužnosti provođenja optimizacije inicijalnih oblaka točaka, jer isti detalj nije jednak (jednake razlučivosti) u aero i u terestričkim serijama.
Smatrate li da bi bio pogodniji vas pristup ili prisup SLAM metode za izmjeru Kulmerovih dvora? Definitivno bi za objek takvog tipa koristio sintezu obje metode, zbog izrade ortofota (iz zraka) i ortofota fasada, koji bi za razliku od SLAM-a pružio mogućnost klasifikacijske analize, te inspekcije fasada.
U kojem softeru ste predali 3dmodel investitoru? U Pix4D Cloud-u, koji je omogućio novu razinu interakcije i komunikacije s klijentom.
Miroslav Mareković, Zoran Šarić
Perspektiva geodetske prakse i obrada prostornih i knjižnih GML podataka iz
aplikacije OSS korištenjem specijaliziranog softvera GeoMIR*Desktop 
Je li u sklopu programa moguce manualno promijeniti stil teksta (kontrolno odmjeranje nije italic) i dodavati atribute u slucaju promjene specifikacija Da, sve je moguće mijenjati klasičnim CAD naredbama. No, GeoMIR*Desktop ide u korak s promjenama, I sve promjene bit će ugrađene u sučelje.
Podaci su preuzeti iz gml-a. Koja baza se interno koristi za rad aplikacije? Također gml ili nesto drugo(sqlite i sl.)? Ne postoji zasebna baza podataka, svi grafički i opisni podaci pohranjuju se u DWG, koristeći DICTIONARY pojedinih elemenata i cijelog crteža. Naime, radi se o ograničenoj količini podataka te zasebna datoteka nije potrebna.
Da li se pripremljeni podaci mogu izvesti u GML za potrebe npr. digitalnog geodetskog elaborata? Odgovor je isti za oba pitanja. Od samog početka izrade prikazane aplikacije, krajnji cilj je direktna izrada Digitalnog geodetskog elaborata, koji će sadržati i prijavni list. Najvjerojatnije će izrada prijavnog lista biti na stari (Excel) i novi (GML prema specifikacijama) način.
Ima li program ugradjenu opciju da baca podatke (npr. povrsina, posjednik, vlasnik) iz grafickog dijela u prijavne listove
Je li ovaj video dostupan (ili ce biti) na web-u ? Na YouTube kanalu GeoMIR.software (poveznica: https://www.youtube.com/channel/UCrQOnQJzTUQThNdj6B5mD5A/videos  ) dostupan je cjelokupan prezentacijski video. Ovdje prezentiran katastarski dio je samo jedan isječak istoga. Direktna poveznica: https://youtu.be/xPKnjzns940 .
Odakle se interna baza azurira? Interna baza se stvara isključivo čitanjem podataka iz GML datoteka.
POSTER-SESIJA Doris Pivac, Miodrag Roić
Praćenje procesa projekta katastarske izmjere 
Da li bi bilo dobro propisati i da se Odluka o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina objavi u narodnim novinama?  
Odgovornost izvodjaca kod izmjera u smislu pogrjesaka?  
Sto biste predlozili da se izlaganje na javni uvid ubrza?  
Zasto se u zk izvodu i pl-u pise prezime pa ime  
Grga Kostelac, Goran Matić
Zakon o cestama – upis javnih i nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu 
Postovani,sto je po Vama najveci problem (ili tko) u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta?  
POZVANA PREDAVANJA dr. sc. Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave
DGU – vrijeme je za digitalni katastar!
Zasto se podaci arkoda, ili bilo kojih drugih slicnih servisa ne azuriraju direktno podacima iz katastra? Ni geoportal nije u potpunosti azuran, a trebao bi.  
Koja je definicija "Vjerodostojne isprave" ? Koje su vjerodostojne isprave i tko ih izdaje?Da li je Rješenje zemljišno knjižnog suda vjerodostojna isprava?  
Kada će se geodetske institucije (Geof, DGU, HKOIG) izboriti za veći dio hrvatskog proračuna kako bi obnovili naše registre?  
Ima li kakvih planova vezanih uz izradu pravilnika za minimalne cijene geodetskih radova? Ili za kontrolu kvalitete?  
Da li ovl. ing. geodezije treba evidentirati stvarno stanje ili kao i dosad samo ono što naručitelj želi/potpiše?  
Spomenuli ste rjesene elaborate o PUK-ovima, odnosi li se to i na grad zagreb?  
Koji je predviđeni vremenski okvir za puštanje web servisa za preuzimanje katastarskih podataka?  
Da li upravni postupak treba provoditi ovl. ing. geod. (obavijesti i potpisi stranaka) ili bi to trebalo nadležno upravno tijelo (kao pri izdavanju građ. dozv.)  
Kada će se geodetske institucije (Geof, DGU, HKOIG) izboriti za veći dio hrvatskog proračuna kako bi obnovili naše registre?  
Da li ovl. ing. geodezije treba evidentirati stvarno stanje ili kao i dosad samo ono što naručitelj želi/potpiše?  
Postoje neriješeni predmeti koji su predani na ponovni pregled nakon Zaključka još u prvoj polovici lipnja ove godine. Smatrate li to normalnim?  
Da li je u novom Zakonu predviđen vježbenički staž za ovlaštenje u trajanju od 2 godine? Odnosno da li je smanjen za 1 godinu u odnosu na dosadašnju praksu?  
Mozete li nesto reci o digitalnoj arhivi. Ima li DGU u planu istu omoguciti trecim osobama? Kada? Mozete li reci koliko ljudi radi na tome?  
Planira li se omogućiti pristup drugim produktima DGU(RPJ, DMR,DOF68) preko web servisa(WFS, WMS)? Ako da, kada? Ako ne, zašto?  
Kako komentirate činjenicu da je katastarskom uredu potrebno i preko 2 mjeseca da ukloni primjećeni nedostatak i dostavi ispravljeni DKP?  
Da li ovl. ing. geodezije treba evidentirati stvarno stanje ili kao i dosad samo ono što naručitelj želi/potpiše?  
Da li je u novom Zakonu predvidjeno smanjenje vjezbenickog statusa sa 3 na 2 godine?  
Ukoliko sam dobro shvatio sve geodetske tvrtke trebati će uskladiti popis djelatnosti upisane u sudske registre nakon stupanja na snagu novog ZOGD? Hvala  
Kada će Vlada RH dati na značaju rješavanju hrvatskih upisnika?  
Da li je u pripremi ili u planu izraditi Zakon o izradi elaborata nerazvrstanih cesta?  
Planira li se omogućiti ovlaštenim inženjerima i pravnim osobama pristup na OSS s povećanim pravima? Preglednik statusa, kupnja DKP (vektori) ...  
Postovani, imamo li podrsku ministarstva za izmjenu zakona  o gradnji jer nas zakon obvezuje na neke djelove projekta poput evidentiranja zgrada?  
Kako se planira suzbiti samovolja određenih ljudi u katastrima koji propise primjenjuju i tumače kako njima odgovara?  
Na koji nacin se planiraju ovjersvati elektronocke isprave koje ce izdavsti katastri  /potpis, pecat/  
Zašto preko e-građanina ne možemo naručiti digitalnu kopiju katastarskoj plana?  
Kada dolazi na red tema institucionalnog spajanja katastra i zemljišne knjige  
Koji su uvjeti za dobivanje pristupa servisima? Znači ne pojedinačno preuzimanje cestica nego cijeli katastar kao WMS/WFS.  
Može li se urediti da ovlašteni geodeti dobiju prostorne podatke bez da upisujemo šifru za svaki korak/ podatak koji želimo izvući?  
Je li katastarski plan na geoportalu jednak sluzbenom, jer jedno vrijeme je bila razlika izmedu sluzbenog i katastarskog plana na geoportalu?  
Na natjecajima javne nabave usluga nove katastarske izmjere boduje se 50 izmjera. Time ste iskljucili velik broj tvrtki. Zasto?  
Kada /da li vec ove godine (?) ovlaštenici imati pristup arhivi analognih katastarskih planova?  
Da li postoji netko iz Puk Sisak da nije u povjerenstvu?  
Da li je u novom Zakonu predvidjeno smanjenje vjezbenickog statusa sa 3 na 2 godine?  
Hoćemo li ikada imati koordinatni katastar?  
Kada ce se itko izboriti za vece place diplomiranih inzenjera geodezije koji se hrvaju s izazovima geodetske struke u katastarskim uredima?  
Što će nam zemljišna knjiga (gruntovnica) ako se radi  katastr nekretnina?  
Tehnoloski razvitak je sveprisutan... Smatrate li da "Tradicija vs. inovacija u katastru predstavlja proturječje ili motivaciju?“Pozdrav iz Lisabona!  
Hoce li softversko rjesenje predaje digitalnog elaborata funkcionirati bolje od softverskog rjesenja za ZIS u PUKovima(koji ima nedostataka)  
Za gosp. Šanteka:Zašto se ne intenziviraju poslovi evidencija cesta sukladno Zakonu o cestama.  
Nije li NIPP sredisnji sustav za razmjenu prost. pod. izmedu javnih ustanova ? Cemu individual. sporazum DGU s ministarstvom,  onda filtritati sto ide u NIPP ?  
Za dugoročno planiranje,  20 ili 30 godina, koje će biti potrebe društva prema prostornim registrima?  
Dobro su/smo ih motivirali da legaliziraju. I jesu. Kako da ih motiviramo da upisu u katastar i zk?  
Kada ce pocet odgovarati za svoje propuste privatni ovlastenici i drzavni sluzbenici, ovisno o tezini propusta.  
Zasto nitko ne spominje NIPP u kontekstu povezivanja registara ... zar to nije rjesenje a i obaveza RH ?  
Kada će DGU prihvatiti (dati suglasnost) na predloženi cjenik geodetskih usluga? Ako neće, zašto?  
Koje se aktivnosti  akcijskog plana iz strategije e-hrvatske ( do 2020)  odnose na prostorne podatke i usluge DGU-a, hoće li se realizirati prema planu?  
Ako su upisnici od državnog značaja Zasto RH malo ulaze u njihovo poboljšanje kvalitete...?  
Zasto nema nigdje popis k.o.-ina o tome kako su se "prebacile" iz HDKS u HTRS (dgu.hr)? Zasto nije homogenizacija i prije? Po meni fenomenalna stvar umjesto NI.  
Zbog čega je dgu toliko zatvorena prema raspisivanju novih izmjera za općine ili gradove koji su spremni samostalno financirati novu izmjeru (bogatije sredine)  
Kada ce se dat veci znacaj katastrima infrastrukture? Spominjemo samo katastar zemljista i cestice, infrastruktura je danas vrijednija od same zemlje.  
Kada ce nove izmjere koje su napravljene a nisu nikad izložene,  biti završene u cijelosti.? Utrošena su sredstva državnog proračuna a ne koriste se!  
Kako vidite, u koje nove svrhe bi katastar mogao služiti u budućnosti?  
Legaliziralo se jako puno. Gotovo sve. Kako da na fin nacin motiviramo vlasnike da ucrtaju u katastar i zemljisnu knjigu? To bi bila korist svima. Zar ne?  
Kako to da Republika Austrija nikad nije napravila novu katastarsku izmjeru? Složit ćemo se svi da je Austrija država kakvom bi mnogi željeli ha Hrvtska bud‼️  
Zasto nema nigdje popis k.o.-ina o tome kako su se "prebacile" iz HDKS u HTRS (dgu.hr)? Zasto nije homogenizacija i prije? A sad bude ipak isla homogen...?  
Kada će pravna i geodetska struka i institucije (MP i DGU) krenuti u sređivanje registara Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka?  
Zašto se govori da je priblem kat. Izmjera IZAGANJE podataka kada je neuporedivo veći problem OBNOVA zemljišne knjige?  
....pune ruke posla i za sluzbenike u katastru. Mislite da je tih sluzbenika dovoljno, premalo ili previse?  
Zašto se govori da je problem kat. Izmjera IZLAGANJE podataka kada je puno veći problem OBNOVA zemljišne knjige?  
Zasto nema nigdje popis k.o.-ina o tome kako su se "prebacile" iz HDKS u HTRS (dgu.hr)? Zasto nije homogenizacija i prije?  
Kada će pravna i geodetska struka i institucije pokrenuti sređivanje registara Zagreba, Splita, Rijeke, Osjeka?  
Zašto se govori da je problem kat. Izmjera IZLAGANJE podataka kada je puno veći problem OBNOVA zemljišne knjige?  
Maurice Barbieri
Blockchain – Can This New Technology Really Revolutionize the Land Registry 
Which Blockchain platform is suitable for cadaster application such as Bitcoin or Ethereum smart contract etc..?  
Who holds the private key for land registry, the government or land owner?  
Other people are already keeping their Millions of Dollars money into Bitcoin, what stopping the land owners which value is less from using this technology?  
Are there any example of blockchain provider for cadaster available now?  
STANJE UPISNIKA PODATAKA O PROSTORU I PROSTORNI REGISTRI ZA
BUDUĆNOST
Dragan Divjak, Dražen Tutić, Miodrag Roić 
Otvorena  znanost  u  projektu  „Razvoj  višenamjenskog  sustava  upravljanja
zemljištem – DEMLAS“
Da li se Ina podatak koliko RH financira znanost? POstoji neki proracun bas za znanstvene projekte?  
Tko može prikupljati podatke za bazu? Crowdsourcing?  
Koja je recenzija vidlniva, prva ili završna?  
Kako pomiriti otvoreni kod i autorska prava?  
Koliko je kutura "otvorenog koda" zastupljena na GF i na Sveučilištu općenito?  
Andrea Bašić, Matej Varga, Tomislav Bašić
Praktični problemi s visinama u 3D katastrima 
Postoji li primjer 3D katastra, ili njegovih elemenata, u nekoj europskoj zemlji? U Europi puni 3D katastar ima Nizozemska, dok elemente 3D katastra imaju Španjolska i Rusija.
Mozete li navesti jedsn primjer punog 3D katastra koji je u operativnoj uporabi? Puni 3D katastar implementiran je i operativan u Nizozemskoj.
Adrijan Jadro, Tatjana Toić Devčić, Ljiljana Matišić
Digitalni  katastarski  plan  do  prelaska  u  Zajednički  informacijski  sustav
zemljišnih knjiga i katastra 
Kako je došlo do tako velikog broja pogrešaka i odstupanja DKP-a kad je DGU vršio kontrolu kvalitete? Kako je izvedena ta kontrola i tko ju je izvodio? Do velikog broja pogrešaka došlo je zbog analognog odražavanja katastarskog plana i operata u prošlih 200 godina. Pogreške su se mogle utvrditi jedino kada su svi podaci bili u digitalnom obliku (nakon vektorizacije). Kontrolu kvalitete digitalnog katastarskog plana izvodio je PUK Rijeka i ista se nije odnosila  na usklađivanje razlika između popisno-knjižnog i grafičkog dijela katastarskog operata  već isključivo na ispravljanje podataka  digitalnog katastarskog plana: pogreške slojeva, geometrijske greške, topološke greške, pogreške domene-atributa
Kako su se tehnički rješavali prilozi katastarskom planu? Vanjski prilozi DKP-a je DGU Puk Rijeka ucrtao u kontinurani DKP uz prilagodbu okoline.
Zašto DGU nema dostupne stare planove kao što je na mapire.eu? Ovo je pitanje za SU DGU i za Hrvatski državni arhiv koji ima sve te podatke.
Koja su ta daljnja odstupanja PUKova, odnosno da li je definiran neki rok za otklanjanje uočenih neotklonjenih grešaka. Neotklonjene pogreške nadležni odjeli za katastar nekretnina   otklanjaju  po službenoj dužnosti,   svakodnevno   -  po zaprimanju prijave pojedine pogreške od strane fizičkih /pravnih osoba ili od strane geodetskih izvoditelja ali nije definiran niti  zadan zadatak niti  rok za otklanjanje svih neotklonjenih pogrešaka
Da li ste u svom projektu osim navedenih internetskih stranica koristili i podatke Drzavnog arhiva?ako jeste da li ste imali problema sa pribavljanjem istih? Nismo koristili podatke Državnog arhiva. Ispravak DKP-a je bio na temelju svih podataka kojima raspolaže katastar i zemljišna knjiga. Svi podaci koje nam je ustupio DGU bili su besplati za potrebe ovih ispravaka, tako da nisu bile predviđene stavke za dodatne troškove. 
Branimir Majčica, Grga Kostelac
Informacijski sustav tržišta nekretnina – eNekretnine 
Tko može dobiti lozinku za e- nekretnine?  
Kao geodeti možemo li se smatrati stvarno kompetentnima procijeniti vrijednost stana/kuće? Ne zemljišta, već baš stana/kuće.  
Znate li koliko ljudi u RH (u Gradu Zagreb)  radi na poslovima unosa podataka u Zbirku? Koje su struke djelatnici koji rade te upise?  
Pri obračunu poreza na promet nekretn. porezna uprava računa visinu poreza po svom internom katalogu,bez obzira na procjenu ili iznos u ugovoru.plati pa se žali  
Njemacki model procjene nekretnina temelji se na približnim vrijednostima procjene. Da li ste upoznati postoje li "bolji" modeli u nasem okruzenju?  
Trebamo li vjerovati cijenama iz kupoprodajnih ugovora u potpunosti?  
Da li znate slovenska iskusta?  
Franjo Ambroš, Tomislav Aralica, Justina Bajt, Milan Gjuranić, Ana Marija
Končić
Može  li  načelo  zaštite  povjerenja  u  zemljišnu  knjigu  opstati  bez  zaštite
povjerenja u katastar 
Govorili ste o broju zaposlenih u ZK odjelima, imate li podatak o broju ljudi koji rade u tim odjelima, a koji nemaju ugovor na neodređeno radno vrijeme?  
Ne samo da u RISu nema upute za daljnju provedbu, već pojedini referenti strankama pri izdavanju RISa izjavljuju da su sad "gotovi".Kako to spriječiti?  
Do nove izmjere ili provođenja u bzp nema povjerenja u katastar ni u zk.Pogotovo dok je upis u četvornim hvatima,što je mjerna jedinica koja nije službena u RH  
Tko je u postupku povezivanja GK i KPU "strucna osoba"?  
Na internet preglediku u C listu (teretovnici) je svima vidljiv iznos hipoteka na nekretninama. Nije li to kršenje privatnosti?  
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Tomislav Ciceli, Ljerka Marić, Petra Sajko Hlušička, Iva Gašparović
Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. 
Koja bi bila uloga Ovlaštenog inženjera geodezije u implementaciji NIPPa? ODGOVORI DGU LINK
Je li RH na vrijeme ispunila INSPIRE obveze u odnosu na metapodatke?
30.11.2017. je vazan datum za INSPIRE i NIPP. Da li su subjekti NIPP-a spremni ispostovati obaveze vezane uz podatke i servise do navedenog datuma?
Hoce li se uskoro povecati broj WFS i WMS servisa kako bi podaci bili lakse dostupni. Predlaze li se obveza izrade mreznih usluga za subjekte NIPP-a?
Postoje li konkretni primjeri  korištenja produkata NIPP-a u privatnom sektoru geodezije? Ako da, gdje pogledati takve primjere?
Zasto se kod definiranja razmjene podataka uvijek sve definira nekakvim sporazumima koji upucuju na suradnju javnih tjela, gdje je tu gospodarski sektor?
Kazete da se sredstva mogu iz EU fondova povuci bez problema... tko bi trebao pokrenuti taj postupak? Radi li itko u DGU nesto po tom pitanju? Lp
Jeronim Moharić, Jozo Katić
Poboljšanje katastarskih planova grafičke izmjere (homogenizacija) 
Da li se razmisljalo o ugradnji postupka homogenizacije u ZIS koja bi se izvrsavala svaki put nakon provedbe elaborata izradjenog metodom uklopa? ODGOVORI DGU LINK
Da li se razmislja da se u sklopu obicnih geodetskih elaborata po potrebi homogeniziraju manja podrucja okolnih cestica.
Da li bi bilo moguće u svrhu homogenizacije podataka povećati dozvoljena odstupanja površina novog stanja u odnosu na staro stanje?
Od stare babe pokusavamo napraviti curu. Koliko god ju sminkali i dalje je stara baba.Jedina korist je sto uklop konacno mozemo poslati u ropotarnicu povijesti
Zašto ne iskoristit orto-foto prelet iz 2011.g . Kao osnovu nove izmjere ? Uz identifikaciju na tetenu imali bi novu izmjeru u 5-10 g. Za cijelu Hr.
Da li ima smisla snimanje sireg podrucja u svrhu poboljsanja uklopa? Koliko taj "bolji" uklop koji varira oko 1m utjece na cjelokupnu homogenizaciju?
Jeste li primjetili da bi trebalo homogenizirati i planove mjerila 1:1000, barem u Dalmaciji? Cijeli planovi su translatirani 50 - 100 cm u odnosu na teren.
Nažalost ne postoji nikakav algoritam da spasite odnos plana sa stanjem na terenu. Homogenizacijom necete bitno popraviti stvar. Uzalud vam trud
Zasto se sada na dkp-u ne ubacuju originalne htrs koordinate u posebnom sloju?
Zašto PUKovi ne naprave po službenoj dužnosti homogenizacije, imaju sve uvjete od instrumentarija do loših podataka?
Govorite o pomaku, a sto je sa rotacijom?
Zasto za primjer niste uzeli staru jezgru nekog dalmatinskog sela koja je stvarni problem DKPa?
Zasto je izbrisano pitanje o babi i curi?
Sto s homogeniziranim planovima gdje je pomak (npr. uz granicu k.o.) opet nekoliko metara?
Homogenizacija  u Istri NE VALJA. Što prije tu metodu ukinete to ćete manje štete napraviti.
Jeste li testirali unos promjena, nakon  homogenizacibe, i kakav i koliki uklop je bio potreban?
Dali će se granice kat općina ma spojevima dvije općine poklapati, tj da li će to sada biti jedna linija?
Na prezentacijama su prikazani primeri već prilično "homogenog" DKPa. Da li su napravljene analize ne homogenih planova južne Dalmacije?
Po cemu Varazdin i Sisak vode brihu o katastru a Zadat i Krapina ne?
Sto je kod elaborata za sira podrucja gdje se radi vise djelomicnih uklopa?
Po komentrima vidim da je homogenizacija totalni promašaj. Zašto se onda uopće radi ako rezultati nisu dovoljno kvalitetni?
Od stare babe pokusavamo napraviti curu. Koliko god ju sminkali i dalje je stara baba.Jedina korist je sto uklop konacno mozemo poslati u ropotarnicu povijesti
Jeste li naišli na slučaj da treba homogenizirati najnovije izmjere
Koje sve sluzbene podake planirate koristiti u postupku homogenizacije? Imate li u planu koristiti skice izmjere, DOFove,  snimanje iz '53, odnosno '68...
Antonio Šustić
Pravilnik o geodetskim elaboratima 
Da li na Pravilnicima rade i ovl. ing. koji svakodnevno izrađuju geodetske elaborate ili samo HKOIG? ODGOVORI DGU LINK
Zašto u Austriji imaju samo jedan (1) pravilnik o katastru, a Zakon im je iz 1969. godine.
Čemu iskaz površina?
Koji dokaz će biti potrebno priložiti da je Investitor obavijestio susjede?
Sto znaci "putem investitora" da se obavještavaju "stvarni korisnici na susjednim k.č.?
Kad ce se izbaciti iz uporabe analogni elaborat?
Kada ćemo već jedanput dobiti kvalitetan, efikasan i učinkovit Pravilnik, molim točan datum
Kada će se uspostaviti potpuna web aplikacija za predaju elaborata? Mislim na direktno unošenje podataka u web aplikaciju (bez .doc, .xls i sl).
Sto se događa ako katastar ne rjesi elaborat u roku od 30 dana?
Treba li biti potpisan naprednim elektroničkim potpisom?
Da li će se ovjeravati analogni  primjerak elaborata za naručitelja od strane nadležnog ureda za katastar?
Kada ce se otvoriti mogicnost uploada digitalnog elaborata putem ZIS OSS?
Koje su sankcije za katastar ako probiju rok od 30 dana.
Kada mozemo ocekivati da se katastar bavi samo "grafikom" a zemljišna knjiga vlasništvom? Odnosno da li postoji cilj uklanjanja posjednika?
Što ako katastar ne pregleda elaborat u propisanom roku? PUK Dubrovnik elaborate ovjerava i po 24 mj., a 6 mjeseci je uobičajena praksa?
OPĆENITO: da li netko iz DGU bilježi sve prijedloge/kritike iz publike u svrhu poboljšanja geodetske djelatnosti?
Imena predstavnika HKOIG?
Da li ima Max ili min povrsina kč, koja moze imati Dopunu površine  predmetne katastarske čestice ?!
Kako ce"urbanisti" ovjeriti digitalni elaborat
Dajte novu formu , nemojte prepusivati po starom
Zašto uopće postoji Izvješće o međama? Ili obavještavanje susjeda, kad ta obavijest nema nikakvu pravnu težinu?
Ozren Šukalić,  Irena Benasić, Damir Šantek
Tehničke specifikacije za geodetske elaborate 
Kada će se uspostaviti potpuna web aplikacija za predaju elaborata? Mislim na direktno unošenje podataka u web aplikaciju (bez .doc, .xls i sl). ODGOVORI DGU LINK
Nije korektno prema svim prisutnima, a koji su ovo i platili, da na ozbiljna pitanja dobivamo neizbiljne odgovore od strane DGU.
Hipotetski ako bi se nedajbože probio rok od 30 dana koje su onda sankcije za katastar.
Koliko će se ubrzati “proces” pregleda i potvrde Geo e-elaborata
Zašto oig sami ne provode elaborat?
Tko ce garantirati investitoru da ce primjerci elaborata biti istovjetni onome ovjerenome u katastru. Takoder tko garantira da investitor nece mjenjat elaborat?
Koji su argumenti za postojanje skice i u novom katastru, onom za budućnost?
Hoće li postojati obaveza zemljišne knjige da preuzme ove stvarne površine dobivene iz mjerenih koordinata?
Možemo li molim vas izbaciti obavještavanje prvih susjeda s kojima su stranke ionako uvijek u svađi?Osim kad su susjedi mrtvi, a to je opet svojevrstan problem
Hoće li biti tehnnološkog viška u DGU zbog uvođenja dge?
Koja je svrha nedavnog pravila da u elaboratu predajemo sva 3 uveza (kat, investitor i izvođač) potpuno jednakog sadržaja??
Što sa velikim parcelama (šumske površine preko 500 Ha). Kako od nje otcjepiti malu česticu ako mora biti sve u koordinatama? Mjeriti cijelu parcelu od 500 Ha?
Da li DGU ima podatak koliki je postotak vraćenih elaborata na popravak u odnosu na broj zaprimljenih?
Sto je sa parcelacijskim elaboratima koji idu na ovjeru u urbanizam?
Potrebno je OSS/e gradanin omoguciti za pravne osobe
Zasto se u katastrima jos uvijek radi po internim pravilima?Kako ce interna pravila utjecati e elaborat
zasto se ne bi prilagale job datoteke? Iz njih mozemo kasnije dobiti fi i lambda sto se treba iskoristiti u slucaju nove projekcije
GOSPODO MOLIM VAS STO AKO KATASTAR PROBIJE ROK OD 30 DANA?
Kada će se uspostaviti potpuna web aplikacija za predaju elaborata? Mislim na direktno unošenje podataka u web aplikaciju (bez .doc, .xls i sl).
Do kada ce se moci predavati analogni geodetski elaborat. Tko ce pregledavati DGE, lokalni katastar ili ....
Upisuje li se novonastala katastarska čestica  u Katastar nekretnina ili u Katastar zemljišta?
Cemu uvodjenje dodataka naziva slojevima, zar elaborate ne pregledavaju geodeti pa im strucne radnje nisu jasne?
Irena Benasić, Damir Šantek
Digitalni geodetski elaborat (DGE) – od ideje do praktične primjene 
Koliko su ostale institucije,  zemljišna knjiga, urbanisti, lokalne samouprave, upravitelji cesta upoznati i spremni za ovakav način izrade i pregleda elaborata ODGOVORI DGU LINK
Obzirom da u nekim PUK ovima postoje interna pravila za ovjeru geodetskih elaborata, interesira me kako ce ta interna pravila odraziti na digitalni elaborat?
Da li ce biti omogucen "tracking" elaborata da se moze vidjeti u kojoj je fazi pregled?
Kako će investitori, susjedi, potpisivati digitalni elaborat?
Da li ce učitani dig.elaborat na platformu, doći na pregled bilo kojem kat.službeniku u RH? Moze li se tako osigurati istovjetnost u pregledavanju elaborata?
Hoce li biti moguća autorizacija digitalno predanih elaborata? Da se ne bi događalo da ovlaštenik samo forwarda datoteke elaborat koji je netko drugi izradio?
Kada će DGU napraviti online tutoriale u svrhu cijeloživotnog obrazovanja?
Digitalni potpis?
Kakva je zaštita divitalnov arhiva DGU?Da li  elektronička komunikacijska infrastruktura RH može osigurati dovoljnu protočnost digitalnih podaraka?
Kako racunati povrsinu kada odcjepljujemo cesticu od velikih multipoligona
Na skici izmjere nismo vidjeli kosa odmjeranja; koje određeni katastri jako vole; sto je sa njima
Zašto izmišljamo toplu vodu, umjesto da vidimo kako se to radi u razvijenim zemljama zapada koje već godinama rade sve digitalno, i tako primjenimo kod nas?
Da li će izrađivač DGE isti ovjeriti digitalnim potpisom?
Kod konverzije GML - DXF i obrnuto, je li moguce ostvariti 100% konverziju podataka ili dolazi do gubitka?
Građevinari su inteligentniji od geodeta kad mogu savladat koristenje gml-a?
Dali je već u nekoj zemlji uveden digitalni elaborat iNjihova iskustva
Da li ce u sustavu biti moguce vidjeti da li neki od kolega radi na susjednim cesticama
Kako mislite provest digitalni elaborat u katastru sa postojećim kadrom 50+??
Hoćemo li morati voditi i dalje vlastiti upisnik, ili će ova evidencija naših predanih elaborata biti dovoljna?
Da li ce u SDGE biti dostupan modul za uredjivanje DKP.
Kako se rjesava istovremen rad na istim parcelama kod npr dva DGE?
Jeste li konzultirali LandXML?
Hoće li investitor moći vidjeti je li predan elaborat i u kojoj je fazi pregleda, putem web preglednika?
kako će se upisivati uporabne dozvole na zgrade? sada ih upisuje katastar
Kako ce se predati digitalni parcelacijski elaborat na potvrdu na graditeljstvo?
Online tutoriali?
Prezentacija G.Sponzora Dennis Belgrado, Trimble
Evolution of Trimble Technolgy for Surveying
How many gnss trimble sells annually in China?  
GNSS Trimble system without any wire?  
What is the difference between catalyst antenna and regular "bigger" antenna? Do we have less accuracy of measuring? Can smartphone process data like controler?  
What is the price od sx10?  
What resolution is achieved in a 360 scan in 12 min?  
What about battery usage of a mobile phone?  
Pozvana predavanja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
doc. dr. sc. Milan Rezo, pomoćnik ministra
Stanje prostornih registara za potrebe masovne procjene vrijednosti nekretnina 
Zašto se kod 'Poreza na nekretnine' odlučilo na lokalne registre, (registre trebaju ustrojiti jedinice lok. uprave?), a ne jedinstven registar na nivou RH?  
Koliko ljudi radi na unosu podataka u zbirke kup. cijena u RH? Ima li zaostataka pri unosu?  
Na koji nacin/ da li se misli ovlastene inzenjere geodezije ili procjenitelje geodetske struke ukljuciti u procjenu nekretnina (bilo pojedinacna ili masovna)?  
Cijenovni blok?To je u redu kad postoji nekakva jednobraznost.Sto kada je u tom bloku napravljena kuca najvisih standarda?Kod procjene ne moze biti masovnih pr.  
Povezanost teme procjene vrijednosti s katastrom zgrada?  
Kada će se ponovno imenovati članovi visokog povjerenstva?  
Kako će se napraviti masovna procjena vrijednosti nekretnina kada su prostorni planovi lokalnih samouprava u papirnom obliku?  
Koja su ocekivanja MGIPU od projekta definiranja cjenovnih blokova s obzirom na kvalitetu izvornih registara?  
Da li ostaje obveza dostave podataka o nekretnini s obzirom da se odustalo od poreza.  
Kada se će prilagoditi izrada GUP-a korištenju prostornih planova u GIS okruženju u svrhu dugoročne i cjelovite planske  izgradnje gradova?  
Andrej Mesner
eProstor – sustav u funkciji razvoja zemlje 
Što je osnovni razlog da je u Slo propao pokušaj uvođenja poreza na nekretnine, čak je zakon oboren na ustavnom sudu, iako je DGU 10-tak godina radila na popisu Glavni razlog, da porez na nekretnine nije prošao je, da je Vlada u vrijeme gospodarske krize htijela dobiti previše novca od poreza na nekretnina i zato i zato stupanj poreza postavila previsoko. Umijesto prihvatljivih 250 mio € htijeli su 450 mio €. Od toga bi pola novca išlo u državni proračun, a druga polovina u proračune lokalnih zajednica. Drugi razlog bili su loši podatki o stambenim zemljištima i loše (vlasničko) evidentirani putevi. Zato na zemljištima trebamo još puno raditi, da če biti masovna procjena vrijednosti nekretnina bolja i da če porez na nekretnine proči kroz politiku.
Što je razlog da su 2015. U Sloveniji povučene 'probne' uplatnice s već izračunatim porezom na nekretnine? U Sloveniji imali smo dva puta obavještavanje o vrijednosti nekretnina. Vlasnici su dobijali pisna obaveštenja o vrijednosti njihove nekretnine, a "probnih" uplatnica još nije bilo jer je ustavni sud presudio, da zakon nije ok.
Koja institucija je bila inicijator i "driver" za cjelokupnu reformu eProstor. Kako je u praksi izgledala koordinacija institucija? Iniciator za pokret bilo je 8 pojedinaca, od toga su trojica bili geodeti. U udruženje Odgovorno do prostora! (OdP!) kasnije su pristupile i institucije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, Fakulteta za arhitekturo - katedra za urbanizem, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta - Oddelek za geografijo, Biotehniška fakulteta - Oddelek za krajinsko arhitekturo, Inženirska zbornica Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, Društvo arhitektov Pomurja in Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo. "Driving force" i koordinator za glavne ideje promjena bili smo geodeti. I danas je koordinator udruženja geodet mag. Tomaž Černe. U praksi najviše sastanaka bilo je vezano na primjenu nove zakonodaje, puno smo komunicirali i preko mailova. Glavni rezultat rada u poslednje dvije godine bile su primedbe cjelokupne udružene struke na  prijedloge zakona i zajedna stajališča za medije i polituku. Inicijativa OdP!  je u poslednjih 8 godina, koiliko postoji, postala snažno i utjecajno družbeno tijelo. 
HKOIG HKOIG  - Općenito Za g. Delaca i g. Krupu: Mozete li rec kolika je odgovornost geodetskih izvoditelja i Komore za stanje registra ili smatrate da je odgovoran iskljucivo DGU?  
DGU DGU - Općenito Koliko novih izmjera se radi odnosno koliko je planirano godišnje?  
Mislite li da bi se kod donošenja propisa trebalo voditi novim idejama, a ne modificirati postojeće članke pa onda ideja i koncept ostaje stari?  
GEOF GEOF - Općenito Sto se radi na poboljsanju medjusobnih odnosa pojedih katedra na geof-u  
Obrazovni sustav daje inženjere kao stručnjaka teorije a ne prakse. Trebalo bi puno više praktične nastave a ne predmete o svemiru i pogreškama reda veličine mm  
U kolikoj mjeri su geodeti obrazuje u znanju kreiranja i upravljanja bazama podataka kad znamo činjenicu da je srce svih registara, GISa baza podataka.  
Misli li se ojacati informatika na fakultetu: gis, baze, programski jezici...?  
Zašto se na geodetskom fakultetu ne uvede značajniji iskorak u izobrazbi o bazama podataka, kad znamo činjenicu da je srce svih registara o kojim govorimo baza.  
Molim da se struka ne sužava na poslove DGU i poslove održavanja katastarskog operata. Struka se bavi puno širim poslovima gdje su sankcije NORMALNE!  
Zašto se i dalje olako dopušta upis ljudi sa drugih studija na diplomski studij geodezije i geoinformatike, a ne štiti naša struka odnosno prvostupnici?  
Razmislja li se u Europi o uvodjenju multidisciplinarnog doktorskog studija  
HGD HGD - Općenito Namjerava li HGD ojačati suradnju s HKOIG, npr. Informiranje članova Komore putem Geodetskog lista i uključivanjem GL u usavršavanje.